Menu

REGULAMIN

Poprzedni regulamin, obowiązujący do dnia 2020-05-14, godz. 11:59 - zobacz.

Poprzedni regulamin, obowiązujący do dnia 2020-07-31, godz. 17:59 - zobacz.

Poprzedni regulamin, obowiązujący do dnia 2021-11-30, godz. 23:59 - zobacz.

Poprzedni regulamin, obowiązujący do dnia 2022-11-08, godz. 23:59 - zobacz.


Aktualny regulamin obowiązujący od dnia 2022-11-09 od godz. 00:00

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-646, przy ul. Edwarda Jelinka 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000284651.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Warunkiem skorzystania z usług Wyjątkowy Prezent jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu.
1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.),
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Kontakt z Wyjątkowy Prezent możliwy jest:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej chce@wyjatkowyprezent.pl lub mam@wyjatkowyprezent.pl,
b) na stronie www.wyjatkowyprezent.pl poprzez chat,
c) telefonicznie pod numerem Infolinii Prezentowej: 22 66 88 272,
d) pisemnie na adres: Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o. ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa.

B. Wyjątkowy Prezent przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy SYSTEMU (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego PREZENTU) ponosi wyłącznie KLIENT.

C. W przypadku PREZENTÓW, z których korzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Wyjątkowy Prezent przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranego PREZENTU. W odniesieniu do niektórych PREZENTÓW wymagane jest posiadanie określonych uprawnień np. prawa jazdy kat „B” lub umiejętności np. znajomości języka angielskiego. Takie dodatkowe wymagania zawsze są podawane w opisie PREZENTU, a obowiązek upewnienia się, że OBDAROWANY je spełnia spoczywa na KLIENCIE. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację PREZENTU to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Wyjątkowy Prezent.
Postanowienia powyższe mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, kiedy KLIENT nie upewnił się, czy OBDAROWANY może z uwagi na wymogi administracyjne zrealizować PREZENT, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności Wyjątkowy Prezent nie odpowiada za to czy OBDAROWANY dysponuje aktualnym paszportem i czy uzyska dokumenty (takie jak np. wiza), uprawniające go do wjazdu na terytorium państwa obcego.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

A. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Wyjątkowy Prezent – Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 01-646, ul. Edwarda Jelinka 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000284651, która emituje PRODUKTY we własnym imieniu i na własną rzecz, przy wykorzystaniu których działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje zamówienia PREZENTU na rzecz KLIENTA.
2. SERWIS Wyjątkowy Prezent - sklep internetowy www.wyjatkowyprezent.pl.
3. PREZENT – towar lub usługa, której wykonanie Wyjątkowy Prezent działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u PODWYKONAWCY.
4. KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Wyjątkowy Prezent – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek – PREZENT.
5. OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu PRODUKTU jest uprawniona do REALIZACJI PREZENTU, określonego w niniejszym regulaminie.
6. PODWYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej realizująca PREZENT (w poprzednich wersjach regulaminu zwany WYKONAWCĄ).
7. VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania jednego, wybranego PREZENTU z listy dostępnych PREZENTÓW określonych w tym dokumencie. VOUCHER zawiera rekomendowany PREZENT oraz listę pozostałych PREZENTÓW zawartych w tym dokumencie.
8. PAKIET – (np. Pakiet Przeżyć) jest to zbiór co najmniej dwóch PREZENTÓW oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do wyboru jednego i tylko jednego PREZENTU, wybranego z listy dostępnych PREZENTÓW określonych w tym dokumencie. Cena dla PAKIETÓW jest podawana jako cena jednostkowa za cały PAKIET, z tym, że zrealizowany może być tylko jeden PREZENT ze znajdujących się w PAKIECIE.
9. KUPON – PRODUKT zwany też GIFT CARD, jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do wymiany go na wybrany przez siebie PRODUKT(y), które będą uprawniać do realizacji wybranego PREZENTU lub PREZENTÓW. KUPON można wymienić tylko raz. Podczas jednej wymiany można użyć wielu KUPONÓW. W momencie wymiany nie jest zwracana niewykorzystana kwota KUPONU. W momencie wymiany na droższy PRODUKT(y) należy dopłacić różnicę.
10. BON – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania jednego konkretnego PREZENTU określonego w tym dokumencie.
11. PRODUKT – wszystkie rodzaje produktów dostępnych w Wyjątkowy Prezent tj. VOUCHER, PAKIET, KUPON lub BON . Wszystkie PRODUKTY Spółki są emitowane przez Spółkę we własnym imieniu i na własną rzecz.
12. ePRODUKT – też eVoucher -to metoda dostawy polegająca na dostarczeniu dowolnego PRODUKTU drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
13. COP - CENTRUM OBSŁUGI PREZENTÓW - zwane też INFOLINIA PREZENTOWA lub DREAM SERVICE, to biuro Wyjątkowy Prezent, którego dane teleadresowe są zawsze podane w SERWISIE Wyjątkowy Prezent. Za pośrednictwem COP OBDAROWANY może dokonać zakupu PRODUKTU, otrzymać wsparcie w automatycznym procesie REZERWACJI (dokonywanym przez wypełnienie FORMULARZA REZERWACYJNEGO) lub ustalić pozostałe szczegóły dotyczące PREZENTU.
14. OKRES WAŻNOŚCI – dotyczy VOUCHERA, PAKIETU i BONU oznacza czas, w którym PREZENT musi zostać zarezerwowany (u PODWYKONAWCY lub poprzez FORMULARZ REZERWACYJNY lub ze wsparciem COP) oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA PREZENTU nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI wynosi 3 lata od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem SERWISU Wyjątkowy Prezent bądź od daty zakupu w SKLEPIE, w SKLEPACH PARTNERSKICH i za pośrednictwem pozostałych KANAŁÓW SPRZEDAŻY. Niekiedy OKRES WAŻNOŚCI może być krótszy, np. gdy PRODUKT zostanie zakupiony podczas specjalnej akcji promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na PRODUKCIE oraz w regulaminie danej akcji promocyjnej. Niektóre PREZENTY są ze swej istoty lub z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie np. PREZENT “Walk in the Sky - spacer w chmurach” realizowany jest w okresie od kwietnia do października. Zawsze jest to wyraźnie oznaczone w opisie PREZENTU. OKRES WAŻNOŚCI zwykle podany jest na PRODUKCIE, a jeśli nie ma takiej informacji, to można go sprawdzić na stronie rezerwacyjnej www.wyjatkowyprezent.pl/rezerwacje lub telefonicznie w COP. Zobowiązanie Wyjątkowy Prezent dotyczące 3-letniego OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA oznacza zobowiązanie regulaminowe do realizacji PREZENTU rekomendowanego w VOUCHERZE w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku zmiany ceny realizacji PREZENTU u PODWYKONAWCY, skutkującym brakiem możliwości realizacji usługi rekomendowanej na VOUCHERZE, Wyjątkowy Prezent gwarantuje KLIENTOM i OBDAROWANYM prawo do skorzystania z innych PREZENTÓW Wyjątkowy Prezent w terminie od 13 do 36 miesiąca OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, przy czym VOUCHER zostanie wówczas bezpłatnie wymieniony na KARTĘ PODARUNKOWĄ Wyjątkowy Prezent równą wartości otrzymanej przedpłaty. W niektórych przypadkach OBDAROWANY otrzyma alternatywnie propozycje skorzystania z dedykowanych ofert specjalnych dostępnych wyłącznie dla osób objętych gwarancją związaną z opisaną powyżej sytuacją.
15. OKRES WAŻNOŚCI KUPONU – jest to czas, w którym OBDAROWANY musi dokonać wymiany KUPONU na wybrany przez siebie PRODUKT. Po upływie tego okresu wymiana nie jest możliwa. Okres ten zwykle jest podany na KUPONIE. Można go również sprawdzić poprzez FORMULARZ REZERWACYJNY lub w COP. Wybrany podczas wymiany PRODUKT będzie miał ten sam okres ważności co wymieniany KUPON.
16. REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI PREZENTU poprzez samodzielne wypełnienie FORMULARZA REZERWACYJNEGO lub ze wsparciem telefonicznym COP. Zgłoszony termin musi zostać potwierdzony przez PODWYKONAWCĘ elektronicznie poprzez SYSTEM Wyjątkowy Prezent, który drogą mailową przesyła do OBDAROWANEGO potwierdzenie. Istnieje również możliwość telefonicznej rezerwacji bezpośrednio u PODWYKONAWCY.
17. FORMULARZ REZERWACYJNY – strona internetowa www.wyjatkowyprezent.pl/rezerwacje, na której można dokonać REZERWACJI.
18. TERMIN REZERWACJI – też TERMIN GWARANTOWANEJ REZERWACJI - jest to 28 dzień przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI, a zarazem jest to ostatni dzień, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI, która jest gwarantowana przez Wyjątkowy Prezent. Jeżeli OBDAROWANY dokona REZERWACJI PREZENTU w dowolnym dniu od momentu aktywacji PREZENTU do dnia TERMINU GWARANTOWANEJ REZERWACJI, to Wyjątkowy Prezent gwarantuje, że jego PREZENT zostanie zrealizowany w najbliższym dostępnym terminie, nawet jeżeli OKRES WAŻNOŚCI upłynie. Dokonanie REZERWACJI realizacji PREZENTU po TERMINIE GWARANTOWANEJ REZERWACJI, ale przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI nadal będzie możliwe, ale REALIZACJA PREZENTU będzie możliwa tylko w miarę dostępności miejsc. W takiej sytuacji Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby do REALIZACJI PREZENTU doszło, ale nie gwarantuje tego. Wyjątkowy Prezent,w przypadku braku dostępności miejsc, umożliwi OBDAROWANEMU wymianę na inny PRODUKT i dołoży starań, aby doszło do REALIZACJI PREZENTU.
19. REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionego przez KLIENTA PREZENTU na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA PREZENTU możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI, gdy PRODUKT jest opłacony.
20. SYSTEM – jest to jeden z elementów SERWISU Wyjątkowy Prezent, który m.in. umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy zgodnego z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz umożliwia dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie.
21. NUMER REZERWACYJNY – jest to ciąg cyfr i liter, który identyfikuje konkretny PRODUKT i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI. Jego znajomość uprawnia do wykorzystania PREZENTU. Nie należy udostępniać go osobom nieupoważnionym do realizacji PREZENTU.
22. NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg cyfr, który identyfikuje każde osobne zamówienie.
23. OPIS PREZENTU – jest to określenie czego może się spodziewać OBDAROWANY po danym PREZENCIE. Z tym, że Wyjątkowy Prezent zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń użytych w opisie PREZENTU, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. Wyjątkowy Prezent dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS PREZENTU był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI PREZENTU.
24. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Wyjątkowy Prezent podanych w SERWISIE Wyjątkowy Prezent na stronie www.wyjatkowyprezent.pl/kontakt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
25. SKLEPY – własne punkty handlowe Wyjątkowy Prezent, w których sprzedawane są PRODUKTY i możliwy jest odbiór osobisty złożonego zamówienia. Aktualna lista SKLEPÓW znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu (zmiana treści Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu).
26. SKLEPY PARTNERSKIE – sklepy sprzedaży bezpośredniej współpracujące z Wyjątkowy Prezent.
27. DZIAŁ SPRZEDAŻY B2B – osoby reprezentujące biuro Wyjątkowy Prezent zajmujące się obsługą zapytań ofertowych i zamówień składanych przez klientów firmowych. Dane kontaktowe działu dostępne są na stronach SERWISU Wyjątkowy Prezent.
28. GWARANCJA CENY – gwarancja, że cena sugerowanego PREZENTU na VOUCHERZE i PREZENTU na BONIE nie jest wyższa od ceny oferowanej bezpośrednio przez PODWYKONAWCĘ w jego cenniku standardowym. Na potrzeby zachowania jednolitej polityki cenowej różnica w cenie nie przekraczająca kwoty 5 zł nie stanowi naruszenia Gwarancji Ceny.
29. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Wyjątkowy Prezent skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta metodę dostawy.
30. PRZELEW TRADYCYJNY – płatność wykonywana przez Klienta poprzez bankowe konto internetowe lub w placówce banku lub na poczcie.
31. PRZELEW ELEKTRONICZNY – szybka płatność wykonywana przez Klienta z bankowego konta internetowego, za pośrednictwem systemów płatności online, zgodnie z regulaminami dostawców usług.
32. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA - potwierdzenie, wygenerowane w wyniku złożenia przez KLIENTA zamówienia przez SYSTEM, zawierające unikalny numer zamówienia, dokładne nazwy handlowe zamówionych PRODUKTÓW wraz z ich ilością, łączną wartość zamówienia, wybraną formę płatności oraz informację o sposobie dostawy i pozostałych kosztach administracyjnych związanych z realizacją zamówienia. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA wysyłane jest KLIENTOWI na wskazany przez niego adres poczty elektroniczne.
33. AKCESORIA - m.in. pudełka, torebki, koperty i inne materiały służące do pakowania PRODUKTÓW oferowane przez SERWIS Wyjątkowy Prezent, SKLEPY, SKLEPY PARTNERSKIE, COP lub DZIAŁ SPRZEDAŻY B2B.
34. KANAŁY SPRZEDAŻY - serwisy lub miejsca, w których istnieje możliwość zakupu PRODUKTÓW lub/i AKCESORIÓW marki Wyjątkowy Prezent, w szczególności: SERWIS Wyjątkowy Prezent, SKLEPY, SKLEPY PARTNERSKIE, COP, DZIAŁ SPRZEDAŻY B2B.
35. PRODUKT CYFROWY - rodzaj dowolnego PRODUKTU Wyjątkowy Prezent, którego 12-cyfrowy NUMER REZERWACYJNY znajduje się na paragonie niefiskalnym wydrukowanym z terminala kasowego po zakupie. 13-cyfrowy kod kreskowy EAN znajdujący się na PRODUKCIE CYFROWYM nie jest NUMEREM REZERWACYJNYM i nie uprawnia do realizacji PREZENTU.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

A. Zamówienie i zakup PRODUKTU przez SYSTEM, COP lub DZIAŁ SPRZEDAŻY B2B.
1. Zamówienie i zakup PRODUKTU przez SYSTEM (samodzielnie na stronie internetowej) następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
a) wybranie PRODUKTU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,
b) wybranie metody dostawy i sposobu dokonania przedpłaty za PRODUKT,
c) podanie swoich niezbędnych danych (w zależności od wybranej formy dostawy niezbędne może być podanie następujących danych: adres email, imię, nazwisko, nr. telefonu, adres dostawy),
d) podanie pozostałych informacji podążając za informacjami w koszyku,
e) finalizacja zamówienia wraz z akceptacją Regulaminu, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”,
f) po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA.
2. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Kupuję i Płacę”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu, co z kolei jest uważane za zobowiązanie uiszczenia całości przedpłaty. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Wyjątkowy Prezent.
3. W przypadku zamówień przez kontakt z COP momentem zawarcia umowy jest wpłata całości przedpłaty.
4. W przypadku dokonania zamówienia PRODUKTU w ramach kontaktu z DZIAŁEM SPRZEDAŻY B2B, za moment zawarcia umowy uważa się moment złożenia zamówienia. Brak zgłoszenia zastrzeżeń do Regulaminu w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia jest jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z Regulaminem Wyjątkowy Prezent i akceptuje jego treść, co z kolei jest uważane za zobowiązanie uiszczenia całości przedpłaty.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zamówień złożonych przez SERWIS Wyjątkowy Prezent związanych z fizyczną dostawą PRODUKTÓW i AKCESORIÓW (m.in. dostawa kurierem, do paczkomatów), dokumentem potwierdzającym zakup jest POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA wysyłane przez SYSTEM na adres mailowy KLIENTA.

B. Zakup PRODUKTU w SKLEPIE lub w SKLEPACH PARTNERSKICH.
1. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące płatności i zawarcia umowy mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zakupu w SKLEPACH lub SKLEPACH PARTNERSKICH, z tym, że w tym ostatnim wypadku zakup związany jest z akceptacją Regulaminu danego SKLEPU PARTNERSKIEGO, a PRODUKT zostaje aktywowany przez Wyjątkowy Prezent najpóźniej w przeciągu 24 godzin roboczych od daty zakupu i z tą chwilą możliwe staje się skorzystanie z niego.
2. Za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości przedpłaty i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść. Dopuszczalna jest każda forma zapłaty akceptowana w danym sklepie.
3. KLIENCI, którzy dokonali zakupu w SKLEPACH lub SKLEPACH PARTNERSKICH otrzymują jako dowód zakupu dokonanej transakcji notę księgową lub paragon niefiskalny. W przypadku PRODUKTU CYFROWEGO na wydanym paragonie niefiskalnym widnieje numer NUMER REZERWACYJNY uprawniający do realizacji PREZENTU.

C. Warunki dokonania przedpłaty i Aktywacja PRODUKTU.
1. Warunkiem aktywacji PRODUKTU jest dokonanie przedpłaty w wysokości składanego zamówienia. W przypadku PRODUKTU opłaconego przelewem tradycyjnym, do momentu zaksięgowania przedpłaty przez Bank i odznaczenia w SYSTEMIE PRODUKT pozostaje nieaktywny. Wyjątek stanowi zakup PRODUKTU przez KLIENTA firmowego w kontakcie bezpośrednim z DZIAŁEM SPRZEDAŻY B2B w przypadku uzyskania przedłużonego terminu płatności przedpłaty. W takim przypadku PRODUKT może zostać dezaktywowany w wyniku nieuregulowania należności w ustalonym w zamówieniu terminie.
2. W odniesieniu do VOUCHERÓW, KUPONÓW oraz PAKIETÓW po zakupie KLIENT może jedynie uzyskać notę księgową lub paragon niefiskalny (dokument potwierdzający wpłacenie określonej kwoty), ale dokument ten nie jest fakturą VAT, ani też paragonem fiskalnym. W odniesieniu do BONÓW wystawiana jest faktura VAT.
3. W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.
4. W żadnym wypadku PRODUKTY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji PREZENTÓW z zastrzeżeniem zakupów dokonanych na odległość regulowanych właściwą Ustawą.
5. Dokonanie przedpłaty może nastąpić w następujący sposób:
a) poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy,
b) kartą kredytową lub debetową,
c) gotówką (w tym płatność za pobraniem),
d) z wykorzystaniem wszelkich innych partnerskich systemów płatności akceptowanych przez SYSTEM.
6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczany jest koszt dodatkowy zgodny z Cennikiem dostaw i opłat administracyjnych dostępnym w Załączniku nr 2 do Regulaminu (zmiana treści Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu). .
7. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą:
a) jej wpływu na rachunek Wyjątkowy Prezent w Banku Millennium,
b) jej wpływu na rachunki partnerskich systemów płatności akceptowanych przez SYSTEM,
c) z chwilą uregulowania płatności za pobraniem,
d) z chwilą uregulowania płatności w SKLEPIE lub w kasie SKLEPU PARTNERSKIEGO.

D. Metody i koszty dostawy.
1. PRODUKT jest dostarczany do KLIENTA zgodnie z jego wyborem w następujący sposób:
a) drogą mailową jako ePRODUKT (eVoucher) na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
b) za pośrednictwem Przesyłki Balonowej na podany w zamówieniu adres. Kurier dostarczy prezent (na terenie Polski) w ciągu 1 do 2 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności przy zamówieniu złożonym do godziny 12.00,
c) za pośrednictwem firm kurierskich na podany w zamówieniu adres, co zazwyczaj następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od dokonania przedpłaty, ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Wyjątkowy Prezent nie ponosi odpowiedzialności,
d) do Paczkomatów, zazwyczaj w ciągu 1-2 roboczych od dokonania przedpłaty, ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Wyjątkowy Prezent nie ponosi odpowiedzialności,
e) poprzez odbiór osobisty w SKLEPIE Wyjątkowy Prezent - pełna lista obiektów dostępna w Załączniku nr. 3.
2. W przypadku zakupów dowolnych PRODUKTÓW lub AKCESORIÓW Wyjątkowy Prezent zawsze istnieje możliwość wyboru darmowej metody dostawy. Dostawa drogą mailową jako ePRODUKT (eVoucher) oraz odbiór osobisty w SKLEPACH są zawsze darmowe. W przypadku innych metod dostawy za pośrednictwem np. firm kurierskich lub paczkomatów, dostarczenie PRODUKTU odbywa się na koszt Wyjątkowy Prezent w odniesieniu do zamówień o określonej łącznej wartości wszystkich PRODUKTÓW w pojedynczym zamówieniu. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera aktualny cennik dostaw i opłat administracyjnych (zmiana treści Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu).
3. W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego PRODUKTU pod wskazanym w zamówieniu adresem, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA opłaty zgodnej z wybraną formą dostawy i niezależnie od wartości zamówienia powtórna dostawa nie odbywa się na koszt Wyjątkowy Prezent.
4. W przypadku zamówienia przez SERWIS Wyjątkowy Prezent i dostawy kurierem, przez paczkomaty lub Przesyłkę Balonową PRODUKT zostanie zapakowany nieodpłatnie w kopertę, chyba że KLIENT zamówi i opłaci inne dodatkowo płatne AKCESORIA np. pudełko.

E. Warunki REZERWACJI i REALIZACJI PREZENTU.
1. OBDAROWANY może zrealizować PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI. W celu realizacji PREZENTU, OBDAROWANY musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI PREZENTU jak: miejsce i czas realizacji, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów.
2. W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się najpóźniej na siedem dni roboczych przed ustalonym terminem realizacji z WYKONAWCĄ lub z COP (w zależności od sposobu złożenia rezerwacji). Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.
3. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja odbywa się poza granicami Polski, REZERWACJA musi być złożona minimum 30 dni przed preferowanym TERMINEM REALIZACJI. Potwierdzone rezerwacje są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów. Brak możliwości dokonywania żadnych zmian terminów występuje także w przypadku niektórych prezentów realizowanych na terenie Polski – w takim przypadku informacja o braku możliwości dokonywania zmian terminów zawarta jest w opisie PREZENTU.
4. Po dokonaniu REZERWACJI Wyjątkowy Prezent zamawia u PODWYKONAWCY na rzecz KLIENTA PREZENT. Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI PREZENTU w konkretnym dniu.
5. Niezrealizowanie PREZENTU w OKRESIE WAŻNOŚCI, jak również brak REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
6. W odniesieniu do VOUCHERÓW lub PAKIETÓW, OBDAROWANY podczas REZERWACJI dokonuje wyboru jednego PREZENTU ze wszystkich, które zawiera VOUCHER lub PAKIET. Zmiana wyboru PREZENTU jest możliwa wyłącznie, jeśli ani VOUCHER ani PAKIET nie został jeszcze zarezerwowany lub wykorzystany.
7. Warunkiem realizacji PREZENTU, po ustaleniu stosownych szczegółów z PODWYKONAWCĄ lub COP, jest oddanie PODWYKONAWCY przez OBDAROWANEGO podpisanej strony VOUCHERA, PAKIETU lub BONU zawierającej NUMER REZERWACYJNY. W innym przypadku PODWYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji PREZENTU. Warunek nie obejmuje PRODUKTU CYFROWEGO.
8. OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń PODWYKONAWCY. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, PODWYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a OBDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla PODWYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.
9. PODWYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.
10. PODWYKONAWCA może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli to wynika ze specyfiki realizacji danego PREZENTU, w szczególności jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji PREZENTU. Odmowa podpisania w/w dokumentu stanowi dla PODWYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.
11. OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI PREZENTU minimum 15 minut przed ustaloną godziną podczas rezerwacji, chyba że wymagane jest stawienie się wcześniej, co wynika ze specyfiki PREZENTU i jest zawarte w OPISIE PREZENTU. Niespełnienie tego wymagania może skutkować skróceniem czasu REALIZACJI PREZENTU.
12. Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji PREZENTU lub jego spóźnienie dłuższe niż 15 min. w stosunku do godziny ustalonej w trakcie rezerwacji, powoduje całkowitą utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
13. W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, PODWYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY może ustalić nowy termin realizacji PREZENTU za pośrednictwem COP lub bezpośrednio z PODWYKONAWCĄ, o czym jest obowiązany zawiadomić Wyjątkowy Prezent. W sytuacji opisanej powyżej odmowy realizacji Wyjątkowy Prezent nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
14. W sytuacji kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Wyjątkowy Prezent, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń, Wyjątkowy Prezent nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
15. W sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji PREZENTÓW, Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym PODWYKONAWCA lub COP poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 24 godz. przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, ma prawo w ciągu 7 dni ustalić z WYKONAWCĄ lub COP nowy termin REALIZACJI PREZENTU.
16. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych PREZENTÓW, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany PREZENT. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla PODWYKONAWCY do odmowy realizacji PREZENTU.
17. W przypadku odmowy realizacji PREZENTU przez PODWYKONAWCĘ lub Wyjątkowy Prezent związanej z opisanymi powyżej przypadkami, KLIENTOWI ani OBDAROWANEMU nie przysługują żadne roszczenia w szczególności roszczenia dotyczące ponownej realizacji prezentu, zwrotu pieniędzy lub innych poniesionych kosztów, takich jak np. koszty transportu i zakwaterowania.
18. W niektórych przypadkach, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, dokonanie REZERWACJI i REALIZACJI PREZENTU możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z COP. W procesie obsługi takich przypadków, Wyjątkowy Prezent ma prawo uzyskać od KLIENTA lub OBDAROWANEGO dodatkowe dokumenty potwierdzające m.in. prawo własności PRODUKTU, w tym dowody zakupu, potwierdzenia transakcji kartowych lub dodatkowe oświadczenia.
19. Powyższe warunki REZERWACJI i REALIZACJI PREZENTU nie mają zastosowania do PRODUKTÓW Wyjątkowy Prezent wydawanych w trakcie akcji promocyjnych. PRODUKTY takie mogą mieć inny OKRES WAŻNOŚCI oraz mogą być wyłączone z wymiany na poszczególne inne PRODUKTY. Postanowienie powyższe dotyczy zarówno akcji promocyjnych własnych organizowanych przez Wyjątkowy Prezent, jak i akcji promocyjnych innych firm, w których to akcjach Wyjątkowy Prezent występuje jako partner. W każdym przypadku zasady wykorzystania PRODUKTÓW promocyjnych opisane są w regulaminie danej promocji.

F. Warunki wymiany.
1. W OKRESIE WAŻNOŚCI lub OKRESIE WAŻNOŚCI KUPONU OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego PRODUKTU na inny PRODUKT(y).
2. Wymiany takiej można dokonać na PRODUKT lub PRODUKTY:
a) o wyższej cenie zakupu, po dokonaniu stosownej dopłaty,
b) o tej samej cenie zakupu, co PRODUKT otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat,
c) o niższej cenie zakupu od PRODUKTU otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty.
3. Wymiany można dokonać w następujący sposób:
a) samodzielnie przy użyciu SERWISU Wyjątkowy Prezent poprzez wpisanie NUMERU REZERWACYJNEGO wymienianego PRODUKTU w koszyku zawierającym nowy PRODUKT(y),
b) przy pomocy Doradcy w SKLEPIE,
c) za pośrednictwem COP, w korespondencji elektronicznej.
4. PRODUKT lub PRODUKTY otrzymane w wyniku wymiany będą miały ten sam OKRES WAŻNOŚCI co PRODUKT podlegający wymianie.
5. Wymianie nie podlegają PRODUKTY wygrane w konkursach organizowanych przez Wyjątkowy Prezent.
6. PRODUKTY nie mogą zostać wymienione na BON.
7. W przypadku wymiany KUPONU, cena nominalna KUPONU jest wartością do wymiany, niezależnie od ceny zakupu KUPONU.
8. Możliwe jest wykorzystanie kilku PRODUKTÓW jednocześnie podczas jednej wymiany. W takim przypadku wszystkie PRODUKTY otrzymane w wyniku wymiany przyjmują OKRES WAŻNOŚCI tego z PRODUKTÓW podlegających wymianie, który został zakupiony najwcześniej.
9. W niektórych przypadkach, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, dokonanie wymiany możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z COP. W procesie obsługi takich przypadków, Wyjątkowy Prezent ma prawo uzyskać od KLIENTA lub OBDAROWANEGO dodatkowe dokumenty potwierdzające m.in. prawo własności PRODUKTU, w tym dowody zakupu, potwierdzenia transakcji kartowych lub dodatkowe oświadczenia.
10. Powyższe warunki wymiany nie mają zastosowania do PRODUKTÓW Wyjątkowy Prezent wydawanych w trakcie akcji promocyjnych. PRODUKTY takie mogą mieć inny OKRES WAŻNOŚCI oraz mogą być wyłączone z wymiany na poszczególne inne PRODUKTY. Postanowienie powyższe dotyczy zarówno akcji promocyjnych własnych organizowanych przez Wyjątkowy Prezent, jak i akcji promocyjnych innych firm, w których to akcjach Wyjątkowy Prezent występuje jako partner. W każdym przypadku zasady wykorzystania PRODUKTÓW promocyjnych opisane są w regulaminie danej promocji.

G. Zagubienie lub zniszczenie PRODUKTU.
1. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia PRODUKTU, istnieje możliwość wystawienia duplikatu PRODUKTU.
2. Warunkiem wystawienia duplikatu jest wniosek pisemny KLIENTA skierowany do COP zawierający dowodu zakupu lub potwierdzenie zamówienia i dowód płatności. W niektórych przypadkach COP może wymagać dodatkowych informacji lub prosić o przesłanie dodatkowych oświadczeń podpisanych przez KLIENTA.
3. Wystawienie duplikatu PRODUKTU nie jest możliwe, jeśli OKRES WAŻNOŚCI lub OKRES WAŻNOŚCI KUPONU minął lub PREZENT został zrealizowany lub zarezerwowany.
4. Duplikat PRODUKTU może zostać dostarczony wyłącznie w wersji elektronicznej (ePRODUKT).

H. Ceny PRODUKTÓW.
1. Ceny PRODUKTÓW w Wyjątkowy Prezent:
a) podawane są w złotych polskich,
b) podane są w cenach brutto,
c) nie zawierają ewentualnych opłat celnych,
d) nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i opłat dodatkowych.
2. Cena podana przy każdym PRODUKCIE jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny PRODUKTÓW w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI


A. Odstąpienie od umowy.
1. Zakupy na odległość.
a) W ciągu 14 dni od otrzymania PRODUKTU, jeśli PREZENT nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany albo PRODUKT nie został jeszcze wymieniony, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji PREZENTU bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Wyjątkowy Prezent pisemnie na adres spółki lub na adres mam@wyjatkowyprezent.pl i pod warunkiem dostarczenia dowodu zakupu wystawionego za dokonanie przedpłaty. Decydując się na rezerwację, wymianę lub realizację KLIENT zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu opisanego powyżej.
b) Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.
c) Wszelkie zwroty płatności dokonywane są drogą elektroniczną. Do zwrotów używany jest taki sam sposób zapłaty, jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.
2. Zakupy PRODUKTÓW w SKLEPACH.
a) Zwroty PRODUKTÓW dokonywane są wyłącznie na KUPON o wartości dokładnie takiej, jak opłacona cena zakupu PRODUKTU(-ów).
b) Zwroty mogą zostać zrealizowane tylko w SKLEPACH lub za pośrednictwem COP.
3. Zakupy PRODUKTÓW w SKLEPACH PARTNERSKICH.
a) Zwroty PRODUKTÓW za zakupy PRODUKTÓW w SKLEPACH PARTNERSKICH podlegają wyłącznie zasadom zwrotów określonym w Regulaminach SKLEPÓW PARTNERSKICH.
b) Wyjątkowy Prezent nie jest podmiotem obsługującym zwroty dotyczące zakupów PRODUKTÓW w SKLEPACH PARTNERSKICH. Ewentualne zwroty dokonywane są na rzecz KLIENTA tylko przez SKLEPY PARTNERSKIE.
4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Wyjątkowy Prezent w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia lub dokonanie wpłaty na konto bankowe w niższej niż podana wysokości.

B. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
1. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Wyjątkowy Prezent pisemnie na adres spółki lub na adres mam@wyjatkowyprezent.pl. W przypadku reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji PREZENTU, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji PREZENTU lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji.
2. Wyjątkowy Prezent będzie dążył do do rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia każdej pisemnej reklamacji, kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO. W skomplikowanych przypadkach dotyczących m.in. własności PRODUKTU, Wyjątkowy Prezent może skorzystać z ustawowego 30-dniowego terminu rozpatrywania spraw reklamacyjnych.
3. W przypadku niezrealizowania PREZENTU z winy Wyjątkowy Prezent, dłużej niż o 14 dni licząc od dnia ustalonego przez OBDAROWANEGO jako dzień realizacji prezentu i potwierdzonego mailowo przez PODWYKONAWCĘ lub COP, Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz KLIENTA sumy dwukrotnie wyższej niż otrzymana przedpłata.
4. W przypadku, gdy nie zostanie dotrzymana GWARANCJA CENY, Klientowi należy się zwrot wartości zapłaconej przedpłaty oraz realizacja PREZENTU za darmo. Czas zgłoszenia przez KLIENTA niezgodności to maksymalnie 14 dni od dnia zakupu PREZENTU. PODWYKONAWCY PREZENTÓW zastrzegają sobie prawo do specjalnych cen podczas akcji wyprzedaży, rabatów sezonowych, zniżek dla stałych klientów, grup itp.
5. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.
6. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie wszelkich przesyłek, w szczególności pocztowych, kurierskich i dostawy do Paczkomatów, odpowiadają firmy realizujące dostawy. W razie uszkodzenia przesyłki należy przed odbiorem przesyłki spisać protokół szkody podpisany przez pracownika tejże firmy lub odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki i poinformować o tym COP.
7. W przypadku nienależytej REALIZACJI PREZENTU Wyjątkowy Prezent niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez PODWYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA. W takim przypadku przedmiotem reklamacji jest wyłącznie nienależyte wykonanie usługi, nie są nim jednak koszty, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
8. Pracownicy COP są uprawnieni do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych w imieniu firmy.

V. PRAWO WYJĄTKOWY PREZENT DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

A. Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa (np. siła wyższa) - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Wyjątkowy Prezent ofertę specjalną.

B. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji PREZENTU lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Wyjątkowy Prezent, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez PODWYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna, wojna itp.

VI. WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI ORAZ Z FIRMAMI KOOPERUJĄCYMI

A. Wyjątkowy Prezent wybiera PODWYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży. W odniesieniu do PREZENTÓW, które mogą łączyć się z ewentualnym ryzykiem dla życia i zdrowia OBDAROWANYCH, posługuje się wyłącznie profesjonalistami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami, nie zdejmuje to jednak z OBDAROWANEGO obowiązku podjęcia świadomej decyzji o REALIZACJI PREZENTU wiążącego się z podwyższonym ryzykiem np. sporty ekstremalne.

B. Wyjątkowy Prezent podejmuje również współpracę z firmami, które nie są PODWYKONAWCAMI, a które kooperując z Wyjątkowy Prezent promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, Regulamin niniejszy jest wiążący, chyba, że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku Regulamin niniejszy jest wiążący dla OBDAROWANYCH w zakresie realizacji/wykonania PREZENTU, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia Regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji PREZENTÓW.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI
A. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, jest Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.

B. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO, Wyjątkowy Prezent przetwarzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


A. Wyjątkowy Prezent ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże Wyjątkowy Prezent nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie o ile do realizacji PREZENTU posłużył się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań PODWYKONAWCY lub jakości zrealizowanego przez niego PREZENTU, Wyjątkowy Prezent podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do PODWYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.

B. Wyjątkowy Prezent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie PRODUKTU wejdzie osoba nieuprawniona, co w konsekwencji doprowadzi do jego wykorzystania. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.

C. Wyjątkowy Prezent zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali PRODUKT uprawniający ich do realizacji PREZENTÓW, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

D. PRODUKTY Wyjątkowy Prezent są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy OPISEM PREZENTU, a faktyczną REALIZACJĄ PREZENTU, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ, itp.

E. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe Sądy powszechne.

F. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Załączniki do Regulaminu (zmiana treści Załącznika nie oznacza zmiany Regulaminu):
Załącznik nr 1: Polityka prywatności (www.wyjatkowyprezent.pl/polityka-prywatnosci).
Załącznik nr 2: Cennik dostaw i opłat administracyjnych. (www.wyjatkowyprezent.pl/dostawa-i-platnosc).
Załącznik nr 3: Lista Sklepów Wyjątkowy Prezent (www.wyjatkowyprezent.pl/nasze-sklepy).
Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.
 
Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.