Menu

Regulamin - wersje poprzednie

Nowy Regulamin Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 21.10.2019 dostępny jest na stronie głównej regulaminu.

Regulamin Wyjątkowy Prezent obowiązujący od dnia 2019-01-07:

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „WyjatkowyPrezent.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Regulamin korzystania z serwisu „WyjatkowyPrezent.pl” i usług świadczonych przez Wyjątkowy Prezent (dawniej CGB Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie 01-646, przy ul. Edwarda Jelinka 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000284651.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Wyjątkowy Prezent, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Kontakt z Wyjątkowy Prezent za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@wyjatkowyprezent.pl; telefonicznie: 22 66 88 272; pisemnie na adres: ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa.

2.Wyjątkowy Prezent przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego PREZENTU) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

2.1) W przypadku PREZENTÓW, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Wyjątkowy Prezent przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranego PREZENTU. W odniesieniu do niektórych PREZENTÓW wymagane jest posiadanie określonych uprawnień np. prawa jazdy kat „B” lub umiejętności np. znajomości języka angielskiego. Takie dodatkowe wymagania zawsze są podawane w opisie PREZENTU, a obowiązek upewnienia się, że OBDAROWANY je spełnia spoczywa na KLIENCIE. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację PREZENTU to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Wyjątkowy Prezent

2.2) Postanowienia pkt. 2.1. mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, kiedy KLIENT nie upewnił się, czy OBDAROWANY może z uwagi na wymogi administracyjne zrealizować PREZENT, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności Wyjątkowy Prezent nie odpowiada za to czy OBDAROWANY dysponuje aktualnym paszportem i czy uzyska dokumenty (takie jak np. wiza), uprawniające go do wjazdu na terytorium państwa obcego.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- Wyjątkowy Prezent – Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 01-646, ul. Edwarda Jelinka 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000284651, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje zamówienia PREZENTU na rzecz KLIENTA; właściciel marki Wyjątkowy Prezent i serwisu www.wyjatkowyprezent.pl

- PREZENT – towar lub usługa, której wykonanie Wyjątkowy Prezent działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY.

- KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Wyjątkowy Prezent – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek – PREZENT,

- OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do REALIZACJI PREZENTU, określonego w niniejszym regulaminie.

- WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e PREZENT.

- VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania jednego, wybranego PREZENTU z listy dostępnych PREZENTÓW określonych w tym dokumencie. VOUCHER zawiera rekomendowany PREZENT oraz listę pozostałych PREZENTÓW zawartych w tym VOUCHERZE.

- PAKIET (np. Pakiet Przeżyć) – jest to zbiór co najmniej dwóch PREZENTÓW, z których OBDAROWANY może wybrać jeden i tylko jeden PREZENT. Cena dla PAKIETÓW jest podawana jako cena jednostkowa za cały PAKIET, z tym, że zrealizowany może być tylko jeden PREZENT ze znajdujących się w PAKIECIE.

- KUPON – PRODUKT nazywany też GIFT CARD w serwisie Wyjątkowy Prezent, jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do wymienienia go na wybrany przez siebie PRODUKT(y), które będą uprawniać do realizacji wybranego PREZENTU lub PREZENTÓW. KUPON można wymienić tylko raz. Podczas jednej wymiany można użyć wielu KUPONÓW. W momencie wymiany nie jest zwracana niewykorzystana kwota KUPONU.

VOUCHER B2B - dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania PREZENTU określonego w tym dokumencie, oferowany dla klientów firmowych kupujących poprzez kontakt bezpośredni z Działem Sprzedaży B2B.

- PRODUKT - wszystkie rodzaje produktów dostępnych w Wyjątkowy Prezent tj. VOUCHER, PAKIET, KUPON lub VOUCHER B2B.

- OKRES WAŻNOŚCI - dotyczy VOUCHERA, PAKIETU i VOUCHERA B2B i oznacza czas, w którym PREZENT musi zostać zarezerwowany (u WYKONAWCY lub poprzez stronę rezerwacyjną Wyjątkowy Prezent www.wyjatkowyprezent.pl/rezerwacje lub w CENTRUM REZERWACJI Wyjątkowy Prezent) oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA PREZENTU nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI wynosi 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej bądź od daty zakupu w SKLEPIE Wyjątkowy Prezent lub w SKLEPACH PARTNERSKICH. Niekiedy OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA może być krótszy, np. gdy VOUCHER zostanie zakupiony podczas specjalnej akcji promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na VOUCHERZE oraz w regulaminie danej akcji promocyjnej. Niektóre PREZENTY są ze swej istoty lub z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie np. PREZENT “Walk in the Sky - spacer w chmurach” realizowany jest w okresie od kwietnia do października. Zawsze jest to wyraźnie oznaczone w opisie PREZENTU. OKRES WAŻNOŚCI zwykle podany jest na PRODUKCIE, a jeśli nie ma takiej informacji, to można go sprawdzić na stronie rezerwacyjnej www.wyjatkowyprezent.pl/rezerwacje lub telefonicznie w CENTRUM REZERWACJI.

- OKRES WAŻNOŚCI KUPONU – jest to czas, w którym OBDAROWANY musi dokonać wymiany KUPONU na wybrany przez siebie PRODUKT. Po upływie tego okresu wymiana nie jest możliwa. OKRES ten zwykle jest podany na KUPONIE. Można go również sprawdzić na stronie rezerwacyjnej www.wyjatkowyprezent.pl/rezerwacje lub telefonicznie w CENTRUM REZERWACJI. Wybrany podczas wymiany PRODUKT będzie miał ten sam termin ważności co wymieniany KUPON.

- REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI PREZENTU poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego Wyjątkowy Prezent na stronie www.wyjatkowyprezent.pl/rezerwacje lub telefonicznie bezpośrednio u WYKONAWCY bądź w CENTRUM REZERWACJI. Zgłoszony termin musi być potwierdzony przez WYKONAWCĘ drogą mailową.

- TERMIN REZERWACJI – jest to ostatni dzień z OKRESU WAŻNOŚCI, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI. 28 dzień przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI jest ostatnim dniem, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI. Jeżeli OBDAROWANY dokona REZERWACJI PREZENTU przed upływem TERMINU REZERWACJI, to Wyjątkowy Prezent gwarantuje, że jego PREZENT zostanie zrealizowany w najbliższym dostępnym terminie, nawet jeżeli OKRES WAŻNOŚCI upłynie. Po TERMINIE REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI REZERWACJA będzie możliwa w miarę dostępności miejsc. Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się dołożyć starań, aby do REALIZACJI PREZENTU doszło, ale nie gwarantuje tego.

- REALIZACJA PREZENTU – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi ( PREZENTU) na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA PREZENTU możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI, gdy PRODUKT jest opłacony.

- SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu Wyjątkowy Prezent, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym regulaminie.

- NUMER REZERWACYJNY – jest to ciąg cyfr który identyfikuje konkretny PRODUKT i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI. Jego znajomość uprawnia do wykorzystania PREZENTU. Nie należy udostępniać go osobom nieupoważnionym do realizacji prezentu.

- NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg cyfr, który identyfikuje każde osobne zamówienie w serwisie Wyjątkowy Prezent.

- CENTRUM REZERWACJI – biuro lub biura handlowe Wyjątkowy Prezent, których dane teleadresowe są zawsze podane na stronie internetowej. W miejscu tym OBDAROWANY może dokonać REZERWACJI przy wykorzystaniu formularza rezerwacyjnego ze strony www.wyjatkowyprezent.pl/rezerwacje lub telefonicznie i ustalić termin oraz szczegóły dotyczące REALIZACJI PREZENTU.

- OPIS PREZENTU – jest to określenie czego może się spodziewać OBDAROWANY po danym PREZENCIE. Z tym, że Wyjątkowy Prezent zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń użytych w serwisie Wyjątkowy Prezent lub w opisie PRODUKTU, w zakresie takich szczegółów jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu itp. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. Wyjątkowy Prezent dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS PREZENTU był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI PREZENTU.

- DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Wyjątkowy Prezent tj. od 9.00 do 19.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- SKLEP Wyjątkowy Prezent – własne punkty handlowe, w których Wyjątkowy Prezent sprzedaje PRODUKTY oraz w których możliwy jest odbiór osobisty złożonego zamówienia.

- SKLEP PARTNERSKI – sklepy sprzedaży bezpośredniej współpracujące z Wyjątkowy Prezent.

- GWARANCJA CENY – gwarancja, że cena sugerowanego PREZENTU na VOUCHERZE i PREZENTU na VOUCHERZE B2B nie jest wyższa od ceny oferowanej bezpośrednio przez WYKONAWCĘ w jego cenniku standardowym.

- CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

- PRZELEW TRADYCYJNY - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

- PRZELEW ELEKTRONICZNY - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wyjątkowy Prezent działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA PREZENT spośród aktualnie znajdujących się w ofercie Wyjątkowy Prezent.

2. Zamówienie PREZENTU następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:

a. wybranie PRODUKTU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,

b. wybranie sposobu dostawy i wybranie sposobu dokonania przedpłaty za PRODUKT,

c. podanie swoich niezbędnych danych,

d. podanie pozostałych informacji podążając za informacjami w koszyku,

e. finalizacja zamówienia wraz z akceptacją regulaminu,  

f. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.

2.1) Możliwe jest również złożenie zamówienia na PRODUKT telefonicznie w CENTRUM REZERWACJI lub w SKLEPIE Wyjątkowy Prezent. W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący.

2.2) Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące płatności i zawarcia umowy mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zakupu w SKLEPACH PARTNERSKICH, z tym, że w tym ostatnim wypadku PRODUKT zostaje uaktywniony najpóźniej w przeciągu dwudziestu czterech godzin roboczych od daty zakupu i z tą chwilą możliwe staje się skorzystanie z niego.

3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Kupuję i płacę”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Wyjątkowy Prezent.

3.1) W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia PRODUKTU przez telefon lub w SKLEPIE Wyjątkowy Prezent lub w SKLEPIE PARTNERSKIM, za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść, co z kolei jest uważane za uiszczenie całości przedpłaty, o której mowa w pkt. 4. Dopuszczalna jest każda forma zapłaty akceptowana w danym sklepie.

3.2) KLIENCI, którzy dokonali zakupu w SKLEPACH PARTNERSKICH otrzymują jako dowód zakupu dokonanej transakcji paragon niefiskalny (NOTĘ KSIĘGOWĄ).

4. Warunkiem aktywacji PRODUKTU  jest dokonanie przedpłaty w wysokości składanego zamówienia. Wyjątek stanowi PRODUKT dostarczony drogą mailową (forma dostawy eVoucher) i opłacany przelewem tradycyjnym, który do momentu zaksięgowania przedpłaty przez Wyjątkowy Prezent pozostaje nieaktywny.

4.1) W odniesieniu do VOUCHERÓW, KUPONÓW oraz PAKIETÓW stanowią one dokument uprawniający do wyboru konkretnego PREZENTU z listy określonej w danym VOUCHERZE, KUPONIE oraz PAKIECIE, dlatego po zakupie KLIENT może jedynie uzyskać notę księgową (dokument potwierdzający wpłacenie określonej kwoty), ale dokument ten nie jest fakturą VAT, ani też paragonem fiskalnym. W odniesieniu do VOUCHERÓW B2B wystawiana jest faktura VAT.  

4.2) W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.

4.3) W żadnym wypadku PRODUKTY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji PREZENTÓW z zastrzeżeniem punktu IV.1.

4.4) Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:

- poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Wyjątkowy Prezent,

- gotówką – w przypadku osobistego odbioru zamówienia w SKLEPIE Wyjątkowy Prezent lub w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem kurierem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczany jest koszt dodatkowy w wysokości 10 zł (dziesięć złotych),

- z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich (tj. PayU lub PayPal), jako partnera Wyjątkowy Prezent.

5. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Wyjątkowy Prezent w Banku Millennium S.A. o nr: 69116022020000000093182030, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU, lub inny serwis o podobnym charakterze, z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub dokonania płatności w SKLEPIE Wyjątkowy Prezent lub w kasie SKLEPU PARTNERSKIEGO zgodnie z postanowieniami pkt. 3.2.

5.1) Zamówienia nieopłacone pozostają nieaktywne do momentu zapłaty.

5.2) W wyjątkowych wypadkach gdy termin zapłaty za PRODUKT przypada po terminie jego aktywacji, PRODUKT może zostać zablokowany w wyniku nieuregulowania należności w ustalonym w zamówieniu terminie.

6. PRODUKT jest dostarczany do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:

a) drogą mailową jako eVoucher na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Wyjątkowy Prezent, ale jest uzależnione od pracy poczty, za co Wyjątkowy Prezent nie ponosi odpowiedzialności. Przesyłki pocztowe wysyłane są z biura Wyjątkowy Prezent dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki,

c) za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Wyjątkowy Prezent, ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Wyjątkowy Prezent nie ponosi odpowiedzialności.

d) do Paczkomatów za pośrednictwem firmy InPost.  Przesyłki do Paczkomatów wysyłane są z biura Wyjątkowy Prezent dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. Czas dostawy to zwykle 2-3 dni robocze.

e) możliwy jest również odbiór osobisty w SKLEPIE Wyjątkowy Prezent.

f) w odniesieniu do sprzedaży detalicznej – KLIENT odbiera PRODUKT we własnym zakresie i na własne ryzyko.

6.1) W przypadkach określonych w pkt. 6 a), b), dostarczenie PRODUKTU odbywa się na koszt Wyjątkowy Prezent, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku określonym w pkt. 6. c), d), dostarczenie PRODUKTU odbywa się na koszt Wyjątkowy Prezent jedynie w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 200 zł (dwieście złotych). W przypadku zamówień o wartości niższej niż 200 zł pobierane są opłaty: za wszystkie wysyłki kurierskie w wysokości 15 zł (piętnaście złotych), za wszystkie wysyłki do Paczkomatów w wysokości 8 zł (osiem złotych). W przypadku wyboru dostawy Kurierem ekspresowym (gwarantowana dostawa następnego roboczego dnia, przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00), pobierany jest od KLIENTA opłata w wysokości 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) niezależnie od wartości zamówienia.

6.2) W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego PRODUKTU pod wskazanym w zamówieniu adresem, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownej opłaty jak w pkt. 6.1.

6.3) W przypadku określonym w pkt. 6 b)-d) PRODUKT zapakowany będzie w kopertę nieodpłatnie, chyba że KLIENT zamówi i opłaci inne dodatkowo płatne akcesoria.

6.4) W odniesieniu do pkt. 6.a) w ciągu 7 dni od zakupu KLIENT ma prawo zażądać przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (nota księgowa).

7. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI. W celu realizacji PREZENTU, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA PRODUKTU, OBDAROWANY musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI PREZENTU jak: miejsce i czas realizacji PREZENTU, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale Wyjątkowy Prezent nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI PREZENTU.

7.1) W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z WYKONAWCĄ lub z CENTRUM REZERWACJI, jeśli tu była złożona REZERWACJA odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.

7.2) W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja odbywa się poza granicami Polski, REZERWACJA musi być złożona minimum 30 dni przed preferowanym TERMINEM REALIZACJI. Potwierdzone rezerwacje są ostatecznie i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów. Brak możliwości dokonywania żadnych zmian terminów występuje także w przypadku niektórych prezentów realizowanych na terenie Polski – w takim przypadku informacja o braku możliwości dokonywania zmian terminów zawarta jest w opisie prezentu.

7.3) Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI PREZENTU w konkretnym dniu.

7.4) Niezrealizowanie PREZENTU w OKRESIE WAŻNOŚCI, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

7.5) W OKRESIE WAŻNOŚCI OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego PRODUKTU na inny PRODUKT. Wymiany takiej OBDAROWANY może dokonać na następujących zasadach:

a. na PRODUKT przewyższający cenę zakupu, po dokonaniu stosownej dopłaty,

b. na PRODUKT o tej samej cenie zakupu, co PRODUKT otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat,

c. na PRODUKT o niższej cenie zakupu od PRODUKTU otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty,

d. PRODUKT otrzymany w wyniku wymiany będzie miał ten sam termin ważności co PRODUKT podlegający wymianie,

e. w przypadku wymiany KUPONU, cena nominalna KUPONU jest wartością do wymiany, niezależnie od ceny zakupu,

f. wymianie nie podlegają PRODUKTY wygrane w konkursach organizowanych przez Wyjątkowy Prezent.

7.6) Wymiany można dokonać w następujący sposób:

a. bezpośrednio przy użyciu serwisu internetowego www.wyjatkowyprezent.pl poprzez wpisanie NUMERU REZERWACYJNEGO PRODUKTU w procesie zakupu nowego PRODUKTU i aktywacji poprzez kliknięcie przycisku „sprawdź” - wówczas wysokość przedpłaty za wybrany PRODUKT automatycznie zostaje obniżona o cenę zakupu wymienianego PRODUKTU.

b. osobiście w SKLEPIE Wyjątkowy Prezent,

c. telefonicznie z pośrednictwem pracownika działu obsługi klienta Wyjątkowy Prezent.

7.7) W odniesieniu do VOUCHERÓW lub PAKIETÓW, OBDAROWANY dokonuje wyboru jednego PREZENTU ze wszystkich, które zawiera VOUCHER lub PAKIET. Zmiana wyboru PREZENTU jest możliwa wyłącznie, jeśli ani VOUCHER ani PAKIET nie został jeszcze zarezerwowany lub wykorzystany.

8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia PRODUKTU, a termin realizacji PREZENTU (OKRES WAŻNOŚCI lub OKRES WAŻNOŚCI KUPONU) jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu PRODUKTU.

8.1) W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia PRODUKTU istnieje możliwość wydania jego duplikatu jedynie w wersji elektronicznej (eVoucher).

9. Możliwa jest wymiana kilku KUPONÓW na PRODUKTY na zasadach przedstawionych w punkcie 7.5. Tej zasady nie stosuje się do promocyjnych KUPONÓW (GIFT CARD) wydawanych przez Wyjątkowy Prezent w trakcie akcji promocyjnych. Termin ważności promocyjnych KUPONÓW (GIFT CARD) różni się od terminu ważności KUPONÓW (GIFT CARD) sprzedawanych za pośrednictwem Wyjątkowy Prezent. Postanowienie powyższe dotyczy zarówno akcji promocyjnych własnych organizowanych przez Wyjątkowy Prezent, jak i akcji promocyjnych innych firm, w których to akcjach Wyjątkowy Prezent występuje jako partner.

10. Warunkiem realizacji PREZENTU, po ustaleniu stosownych szczegółów z WYKONAWCĄ lub CENTRUM REZERWACJI, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO podpisanego VOUCHERA, PAKIETU lub VOUCHERA B2B. W innym przypadku WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji PREZENTU.

10.1) OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a OBDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.

10.2) WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.

10.3) Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji PREZENTU.

10.4) OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI PREZENTU minimum 15 minut przed ustaloną godziną.

10.5) Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji PREZENTU lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. w stosunku do godziny ustalonej w trakcie rezerwacji, powoduje utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

10.6) W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji PREZENTU bezpośrednio z Wykonawcą, o czym jest obowiązany zawiadomić Wyjątkowy Prezent, albo ustalenie nowego terminu realizacji PREZENTU następuje za pośrednictwem CENTRUM REZERWACJI. W takiej sytuacji Wyjątkowy Prezent nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania..

10.7) Postanowienia 10.6 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Wyjątkowy Prezent, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

10.8) W sytuacjach opisanych w 10.6) i 10.7) oraz w sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji PREZENTÓW, Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym WYKONAWCA lub CENTRUM REZERWACJI poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić z WYKONAWCĄ lub CENTRUM REZERWACJI nowy termin REALIZACJI PREZENTU.

11. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych PREZENTÓW, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany PREZENT. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji PREZENTU.

12. Ceny PRODUKTÓW zamieszczone na stronie internetowej Wyjątkowy Prezent:

a. podawane są w złotych polskich,

b. są podane w cenach brutto,

c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

12.1) Cena podana przy każdym PRODUKCIE jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

12.2) Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny PRODUKTÓW w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania PRODUKTU (drogą mailową, przesyłką pocztową lub kurierską lub odbiór osobisty), jeśli PREZENT nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji PREZENTU bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Wyjątkowy Prezent pisemnie na adres spółki lub na adres biuro@wyjatkowyprezent.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.

2. Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.

3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane drogą elektroniczną są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu. Wszelakie zwroty za zamówienia dokonane poza sklepem internetowym Wyjątkowy Prezent, dokonywane są na KUPON o takiej samej cenie zakupu w Sklepach Wyjątkowy Prezent lub poprzez kontrakt z Wyjątkowy Prezent.

4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Wyjątkowy Prezent w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Wyjątkowy Prezent przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Wyjątkowy Prezent pisemnie na adres spółki lub na adres biuro@wyjatkowyprezent.pl.

6. Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

7. W przypadku niezrealizowania PREZENTU lub opóźnienia realizacji prezentu z winy Wyjątkowy Prezent, dłużej niż o 14 dni, licząc od dnia ustalonego przez obdarowanego jako dzień realizacji prezentu i potwierdzonego mailowo przez WYKONAWCĘ lub CENTRUM REZERWACJI Wyjątkowy Prezent, zobowiązuje się ona do zapłaty na rzecz KLIENTA sumy dwukrotnie wyższej niż otrzymana przedpłata.

8. W przypadku, gdy nie zostanie dotrzymana GWARANCJA CENY, Klientowi należy się zwrot poniesionych kosztów oraz realizacja PREZENTU za darmo. Czas zgłoszenia przez Klienta niezgodności to maksymalnie 14 dni od dnia zakupu PREZENTU. WYKONAWCY PREZENTÓW zastrzegają sobie prawo do specjalnych cen podczas akcji wyprzedaży, rabatów sezonowych, zniżek dla stałych klientów, grup itp.

9. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.

10. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych, kurierskich i dostawy do Paczkomatów, odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

V. PRAWO Wyjątkowy Prezent DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Wyjątkowy Prezent ofertę specjalną.

2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji PREZENTU, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Wyjątkowy Prezent, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. WSPÓŁPRACA Wyjątkowy Prezent z WYKONAWCAMI oraz współpraca z innymi firmami

1. Wyjątkowy Prezent wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, zwłaszcza w odniesieniu do PREZENTÓW, które mogą łączyć się z ewentualnym ryzykiem dla życia i zdrowia OBDAROWANYCH, posługuje się wyłącznie profesjonalistami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.

2. Wyjątkowy Prezent podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z Wyjątkowy Prezent promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla OBDAROWANYCH w zakresie realizacji/wykonania PREZENTU, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji PREZENTÓW.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi

2. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO, Wyjątkowy Prezent przetwarzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

VIII. Załączniki

1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Polityka prywatności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji PREZENTU, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza pisemnie do Wyjątkowy Prezent na adres siedziby biura lub mailowo na adres biuro@wyjatkowyprezent.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji PREZENTU lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać : dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

2. Wyjątkowy Prezent niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.

3. Wyjątkowy Prezent ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże Wyjątkowy Prezent nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie o ile do realizacji PREZENTU posłużył się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości zrealizowanego przez niego PREZENTU, Wyjątkowy Prezent podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.

4. Wyjątkowy Prezent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie PRODUKTU wejdzie osoba nieuprawniona, co w konsekwencji doprowadzi do jego wykorzystania. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.

5. Wyjątkowy Prezent zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali PRODUKT uprawniający ich do realizacji PREZENTÓW, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

6. PRODUKTY znajdujące się na stronie internetowej Wyjątkowy Prezent, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem PREZENTU, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ, itp.

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

 

Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.