Regulamin konkursu Mistrzostwa Wyjątkowych Przeżyć 

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest :
CGB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000284651, NIP: 521-345-02-73, REGON 141059691 (dalej „Organizator”).
Fundatorem nagrody jest właściciel marki Wyjątkowy Prezent, CGB Sp. z o.o.
Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Mistrzostwa Wyjątkowych Przeżyć ” oraz jego przebieg w Internecie, w tym postępowanie reklamacyjne (dalej „Regulamin”).
Organizator powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, rozstrzygnięcie Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 28 maja 2018 r. o godzinie 12.00, a kończy się dnia 20 września 2018 r. o godzinie 24:00. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.09.2018 r. do końca dnia na Facebooku Wyjątkowego Prezentu.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które:
a) Mają ukończone 18 lat; b) Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; c) Zaakceptowały postanowienia Regulaminu; d) Wykonały zadanie konkursowe, polegające na zagłosowaniu na wyjątkowe przeżycie w konkursie Mistrzostwa Wyjątkowych Przeżyć oraz odpowiedziały na pytanie konkursowe. Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej w niniejszym Regulaminie „Interakcją”.

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

Interakcja polega na zagłosowaniu i na wyjątkowe przeżycie i odpowiedzi na pytanie konkursowe w konkursie Mistrzostwa Wyjątkowych Przeżyć. Uczestnik zabawy może zagłosować na daną atrakcję tylko 1 raz. Oddając głos uczestnik zabawy ma szansę wygrać nagrodę tygodnia i nagrodę główną.

Komisja Konkursowa co 10 dni będzie wyłaniać 1 zwycięzcę nagrody tygodnia, który zagłosuje na przeżycie w 1 z 8 kategorii. Komisja Konkursowa  24.09.2018 r. ogłosi  1 zwycięzcę nagrody głównej. 

Zwycięskie nazwiska będą publikowane na stronie www Mistrzostw Wyjątkowych Przeżyć - www.wyjatkowyprezent.pl/mistrzostwaprzezyc

3.1. Zwycięzcy nagrody tygodnia oraz nagrody głównej będą wybierani ze wszystkich zgłoszeń zgodnych z regulaminem.

§ 4. Nagrody

W Konkursie przewidziano nagrody tygodnia -  Karta Podarunkowa o wartości 200 zł oraz nagordę główną, którą jest realizacja zwycięskiej atrakcji Mistrzostw Wyjątkowych Przeżyć, dla siebie i 4 swoich przyjaciół.
Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej nagrody.W przypadku rezygnacji przez Zwycięzców z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innym Uczestnikom Konkursu.
W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data wysłania reklamacji) na adres: CGB Sp. z o.o. ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa lub e-mailem: malgorzata@wyjatkowyprezent.pl z dopiskiem „WyjatkowyPrezent.pl - konkurs Atrium Reduta”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 6 Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Interakcji Uczestnika nie przestrzegającego Regulaminu, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie w serwisie Facebook tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
a) Prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrym obczajmi, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;b) Prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego wizerunek.

§7 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny w sklepie Wyjątkowego Prezentu, w siedzibie Organizatora oraz na naszym Facebooku.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest CGB Sp. z o.o. ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
a) W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Wyjątkowy Prezent.

b) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.wyjatkowyprezent.pl/konkurs-mistrzostwa-wyjatkowych-przezyc.

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

7.4. Organizator skontaktują się ze zwycięzcami osobiście za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas głosowania.

7.5. Zwycięskie imiona i inicjały nazwisk będą publikowane na stronie www Mistrzostw Wyjątkowych Przeżyć.

7.6.  Organizator "Wyjątkowy Prezent " zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Mistrzostw w każdej chwili.

7.7. Po wykryciu oszustwa, Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z listy Mistrzostw.

7.8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wyjątkowyego Prezentu oraz członków ich najbliższych rodzin. 

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.