(22) 66 88 272 lub Czat | Pon.-Sob.: 9:00-17:00
Menu

Regulamin Promocji Black Week -20%

I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej jest Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-646) przy ul. Edwarda Jelinka 27, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284651, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 50.000,00 zł, NIP: 5213450273 zwana dalej , "Organizatorem ".
1.2. Promocja organizowana jest w dniach 20 - 27.11.2023 r. lub do odwołania.
1.3. Promocja ma charakter ogólnopolski.
1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji polegającej na udzieleniu rabatu w wysokości 20% w dniach 20 - 27.11.2023 r. na wybrane produkty ze sklepu Wyjątkowy Prezent.
1.5. Definicje:
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Sklep Internetowy – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością lub wykorzystywane przez Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o. i dostępne pod adresem www.wyjatkowyprezent.pl lub pod innym adresem będącym własnością lub wykorzystywanym przez Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o.;

Sklepy stacjonarne – własne punkty handlowe Wyjątkowy Prezent, w których sprzedawane są produkty i możliwy jest odbiór osobisty złożonego zamówienia. Aktualna lista sklepów znajduje się na stronie https://www.wyjatkowyprezent.pl/nasze-sklepy/
Regulamin – niniejszy regulamin;

Promocja – promocja sprzedaży z okazji Black Week 2023 w niniejszym Regulaminie;

Uczestnicy promocji – osoby indywidualne, które zakupiły prezenty objęte promocją w sklepach stacjonarnych i online;

II. Termin i miejsce promocji
2.1. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym wyjatkowyprezent.pl w dniach 20 - 27.11.2023 r. do godz. 23.59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) oraz w Sklepach stacjonarnych w dniach 20 - 25.11.2023 r. w czasie ich otwarcia od godz. 9.00 do godz. 22.00 (decyduje data i godzina zakupienia prezentu).
2.2. Aktualna lista sklepów stacjonarnych biorących udział w promocji znajduje się pod adresem: wyjatkowyprezent.pl/nasze-sklepy/

III. Przedmiot i zasady promocji
3.1. Uczestnikiem Promocji jest osoba indywidualna robiąca zakupy w dniach 20 - 25.11.2023 r. w Sklepach stacjonarnych Wyjątkowy prezent i w dniach 20 - 27.11.2023 r. w Sklepie Internetowym za maksymalna kwotę 25 000 PLN.
3.2. Produkty objęte rabatem dostępne są na stronie: https://www.wyjatkowyprezent.pl/ i w sklepach stacjonarnych sieci Wyjątkowy Prezent.
3.3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami, poza akcją: https://www.wyjatkowyprezent.pl/20zl-na-swieta/
3.4. Za dokonanie dowolnych zakupów w okresie trwania promocji Klient otrzymuje kupon rabatowy (Sklepy stacjonarne) lub kod rabatowy wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej (Sklep Internetowy) o wartości 20 zł, do wykorzystania w dniach 1- 31.12.2023 r. przy zakupach za minimum 200 zł. Szczegóły w regulaminie: wyjatkowyprezent.pl/20zl-na-swieta.

IV. Postępowanie reklamacyjne
4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną lub na piśmie.
4.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje w formie elektronicznej należy przesłać na adres: marketing@wyjatkowyprezent.pl. Tytuł e-maila: "Black Week 2023 - reklamacja" . Reklamacja pisemna powinna być zgłaszane na adres: Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o., ul. Edwarda Jelinka 27; 01-646 Warszawa z dopiskiem: "Black Week 2023 - reklamacja”
4.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
4.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji pisemnej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub na adres e-mail podany w reklamacji złożonej drogą elektroniczną.

V. Przetwarzanie danych osobowych
5.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.
5.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia sprzedaży promocyjnej, przetwarza dane osobowe Uczestnika podane przez niego w wiadomości e-mail zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
5.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

VI. Postanowienia Końcowe
6. 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www Wyjątkowego Prezentu oraz w siedzibie Organizatora.
6. 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu Wyjątkowy Prezent pod adresem: www.wyjatkowyprezent.pl/black-week-2023
6. 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
6. 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.