(22) 66 88 272 lub Czat | Pon.-Sob.: 9:00-17:00
Menu

Regulamin promocji “20 zł na Święta”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem promocji "20 zł na Święta" jest Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284651, NIP 521-345-02-73, REGON 141059691, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN.
1.2. Promocja obowiązuje w dniach 1 - 31.12.2023 r. lub do odwołania.
1.3. Promocja ma charakter ogólnopolski.
1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji polegającej na udzieleniu rabatu w wysokości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł w dniach 1 - 31.12.2023 r. w sklepach Wyjątkowy Prezent.
1.5. Definicje:
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Sklep Internetowy – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością lub wykorzystywane przez Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o. i dostępne pod adresem www.wyjatkowyprezent.pl lub pod innym adresem będącym własnością lub wykorzystywanym przez Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o.;

Sklepy stacjonarne – własne punkty handlowe Wyjątkowy Prezent, w których sprzedawane są produkty i możliwy jest odbiór osobisty złożonego zamówienia. Aktualna lista sklepów znajduje się na stronie https://www.wyjatkowyprezent.pl/nasze-sklepy/
Regulamin – niniejszy regulamin;

Promocja – promocja dotycząca rabatu 20 zł na Święta w niniejszym Regulaminie;

Uczestnicy promocji – osoby, które zakupiły prezenty objęte promocją w sklepach stacjonarnych i online;

II WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI "20 zł na Święta"
2.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
2.2. Promocją zostają objęte wszystkie produkty, zakupione w sklepie internetowym wyjatkowyprezent.pl i wsklepach stacjonarnych Wyjątkowy Prezent z wyłączeniem kart podarunkowych, w dniach 1 - 31.12.2023 r.

III ZASADY PROMOCJI "20 zł na Święta"
3.1. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym wyjatkowyprezent.pl w dniach 1 - 31.12.2023 r. do godz. 23.59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia) oraz w Sklepach stacjonarnych w dniach 1 - 30.12.2023 r. w czasie ich otwarcia od godz. 9.00 do godz. 22.00 (decyduje data i godzina zakupienia prezentu).
3.2. Aktualna lista sklepów stacjonarnych biorących udział w promocji znajduje się pod adresem: wyjatkowyprezent.pl/nasze-sklepy/
3.3. Przedmiotem Promocji pod hasłem "20 zł na Święta" jest możliwość wykorzystania kuponu rabatowego (Sklepy stacjonarne) lub kodu rabatowego (Sklep internetowy) o wartości 20 zł, w Sklepie internetowym organizatora lub w Sklepach stacjonarnych Wyjątkowy Prezent, przy dokonaniu zakupów na sumę minimum 200 zł.
3.4. Kupon rabatowy -20 zł będzie wydawany Klientowi za dokonanie zakupów w Sklepach stacjonarnych Wyjątkowy Prezent w dniach 20-27.11.2023.
3.5. Kupon rabatowy/ kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
3.6. Kupon rabatowy/ kod rabatowy nie rabatuje kart podarunkowych.
3.7. Kupon rabatowy/ kod rabatowy jest jednorazowy.
3.8. Kupon rabatowy/ kod rabatowy nie podlegają zwrotowi.
3.9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, organizowanymi przez Wyjątkowy Prezent.
3.10. Zwrot któregokolwiek produktu zakupionego przy użyciu kuponu rabatowego/ kodu rabatowego skutkuje anulowaniem rabatu - 20 zł.
3.11. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie wyjatkowyprezent.pl i w sklepach stacjonarnych Wyjątkowy Prezent nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 K.C.

IV ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W PROMOCJI "20 zł na Święta"
4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną lub na piśmie.
4.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje w formie elektronicznej należy przesłać na adres: marketing@wyjatkowyprezent.pl. Tytuł e-maila: "20 zł na Święta - reklamacja" . Reklamacja pisemna powinna być zgłaszane na adres: Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o., ul. Edwarda Jelinka 27; 01-646 Warszawa z dopiskiem: "20 zł na Święta - reklamacja”
4.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
4.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji pisemnej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub na adres e-mail podany w reklamacji złożonej drogą elektroniczną.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.
5.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia sprzedaży promocyjnej, przetwarza dane osobowe Uczestnika podane przez niego w wiadomości e-mail zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
5.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6. 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www Wyjątkowego Prezentu oraz w siedzibie Organizatora.
6. 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu Wyjątkowy Prezent pod adresem: www.wyjatkowyprezent.pl/20zl-na-swieta
6. 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
6. 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.