Regulamin konkursu "Randka w ciemności!"

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest ONET S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwana dalej "Onet" , "Organizatorem Konkursu" lub "Organizatorem". 

1.2. Konkurs organizowany jest w dniach: 02.02.2017-12.02.2017 r.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski. 

1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia, na adres mailowy: konkurs@sympatia.pl zawierającego treść wskazaną w § 3.1 niniejszego Regulaminu. 

1.5. Definicje: 

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością lub wykorzystywane przez Onet. S.A. i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością lub wykorzystywanym przez Grupa Onet S.A.;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – osoba, która zgłosiła się do udziału w Konkursie; 

Serwis Sympatia  – towarzyski serwis internetowy Sympatia znajdujący się w pod adresem internetowym www.sympatia.pl

Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Onet; 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie 

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni  Użytkownicy Portalu Onet, którzy w dniu  zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. 

2.3. Użytkownicy Portalu Onet spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie wysyłając maila z odpowiedzią (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu) na adres e-mail: konkurs@sympatia.pl  podając swoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz miejsca zamieszkania. 

2.4. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont e-mailowych posiada. 

2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. 

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu. 

2.8. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody. 

2.9. Nagrodą w Konkursie jest: 

Za zajęcie miejsca 1: elektroniczne zaproszenie uprawniające  do uczestniczenia w evencie "Randka w Ciemności" Restauracji "BORPINCE" w Warszawie w dniu:  15 lutego 2017 r.wieczorem. Kolacja składa się z: przystawki, dania głównego, deseru oraz zimnych napojów. Całość przeprowadzana jest w ciemności w obecności animatora. Wartość zaproszenia to: 150 zł brutto. Szczegóły dotyczące odebrania i realizacji zaproszenia zostaną przesłane droga emailową.

III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych 

3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu polega na przesłaniu tekstu na zadany temat: „Jaka była Twoja pierwsza randka? Krótko opisz” (dalej: Odpowiedź) Odpowiedź należy przesłać na    adres email:  konkurs@sympatia.pl w takcie trwania konkursu. W mailu należy dopisać: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania i numer telefonu.

3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Odpowiedź nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tekstu oraz zdjęć, które nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. 

3.3. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację treści tej Odpowiedzi na stronach Portalu Onet, w tym na stronach serwisu Sympatia.pl z podaniem nazwiska Autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: 

1. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów; 

2. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, 

3. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; 

4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

5. zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji  utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

7. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje; 

8. prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

9. prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów; 

10. prawo dostosowania funkcjonalności utworów do wymagań Portalu Onet; 

11. prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych łączących się z Portalem Onet 

12. prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy, 

13. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym; 

14. prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms ); 

15. wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie. 

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej. 

3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej zdaniem Komisji Konkursowej Odpowiedzi na pytanie otwarte. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora. 

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród. 

3.6. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do: 13  lutego 2016  r. W Konkursie nagrodzonych zostanie 40 (czterdzieścioro) Uczestników. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród z istotnych przyczyn, o czym poinformuje na stronie konkursu. 

3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju. 

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie 

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej w serwisie Sympatia.pl najpóźniej po upływie 7 dni od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu. 

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody za pomocą telefonu lub wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 48 godziny od daty otrzymania informacji o wygranej. 

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

4.4. Zwycięzca Konkursu może wyrazić odrębną dobrowolną wyraźną zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie Konkursu – zgodę taką Zwycięzca wyraża poprzez e-mail. Jeśli Zwycięzca nie wyrazi przedmiotowej zgody –informacje o zwycięstwie zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w postaci zanonimizowanej tj. poprzez opublikowanie pierwszej litery imienia oraz miejscowości, które zwycięzca przesłał w wiadomości e-mail zgodnie z punktem 4.2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej, procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z zapisem pkt 3.4 i 3.6 Regulaminu. 

4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 

4.6. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie. 

4.8. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi. 

V. Postępowanie reklamacyjne 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną lub na piśmie. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje  w formie elektronicznej należy przesłać na adres: konkursy@onet.pl. Tytuł e-maila: "Sympatia wrazenie" . Reklamacja pisemna powinna być zgłaszane na adres Onet S.A. ul. Pilotów 10; 31-462 Kraków z dopiskiem: "Sympatia wrazenie”

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji pisemnej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji  lub na adres e-mail podany w reklamacji złożonej drogą elektroniczną. 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w wiadomości e-mail, poprzez którą zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity:  Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu  do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia. 

VII. Postanowienia Końcowe 

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu Sympatia.pl pod adresem: www.sympatia.pl

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.