Menu

Regulamin Przedsprzedaży – Akcji Promocyjnej „Złap ten moment z Xperia X”
 
§ 1 (Definicje)

Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań, mają one następujące znaczenie:
 
Przedsprzedaż - Akcja Promocyjna (dalej Akcja Promocyjna) - czasowa oferta specjalna o nazwie „Złap ten moment z Xperia X” organizowana przez Organizatora na zlecenie Spółki, skierowana wyłącznie do Adresatów Akcji Promocyjnej;
 
Organizator Akcji Promocyjnej (dalej Organizator) - Agnieszka Wilczewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Wilczewska GREENMARK, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybieg 21, 00-788 Warszawa, NIP 521-173-48-94, REGON 015218606; działająca na zlecenie Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja
 
Spółka - Sony Mobile Communications AB siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja;
 
Produkt objęty Akcją (dalej Produkt) - telefon Sony Xperia™ X fabrycznie nowy, nabyty wyłącznie na rynku pierwotnym w okresie trwania Akcji oraz nabyty wyłącznie w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży. Produkty zakupione na rynku wtórnym, a w szczególności za pośrednictwem portali aukcyjnych, komisów, od osób prywatnych oraz przedsiębiorców, sklepów internetowych innych niż wymienione w niniejszym Regulaminie nie są objęte Akcją. 
 
Konsumenci - osoby fizyczne, które  w dniach od 6 maja 2016 r. do 29 maja 2016 r. do godz. 24:00 dokonały zakupu  telefonu Sony Xperia™ X na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie na rynku pierwotnym oraz wyłącznie do użytku własnego, do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej;
 
Przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 02 lipca 2014 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584), osoby prawne lub inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonały zakupu w dniach od 6 maja 2016r. do 29 maja 2016 r. do godz. 24:00. telefonu Sony Xperia™ X na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie na rynku pierwotnym;
Adresaci Akcji Promocyjnej „Złap ten moment z Xperia X” (dalej Adresaci Akcji) – Konsumenci oraz Przedsiębiorcy którzy:
a) są pełnoletnimi osobami fizycznymi (dotyczy Konsumentów);
b)  posiadają miejsce zamieszkania/miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
c) dokonali zakupu w okresie od dnia 6 maja 2016 r. do 29 maja 2016r. do godz. 24:00 Produktu Objętego Akcją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na rynku pierwotnym,  w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży;
d) zgłosili swój udział w Akcji Promocyjnej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.wyjątkowyprezent.pl/sonyxperia
e) zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie: www.wyjatkowyprezent.pl/sonyxperia oraz z treścią Regulaminu Realizatora Prezentu dostępnego na stronie: https://www.wyjatkowyprezent.pl/regulamin/#top i zaakceptowali ich postanowienia.
 
Numer rezerwacyjny - unikalny ciąg liter i cyfr składający się z 12 znaków, dostępny dla Adresata Akcji po zakupie Produktu Objętego Akcją znajdujący na karcie umieszczonym w pudełku wraz Produktem Objętym Akcją;
Kanał Sprzedaży – określone miejsce sprzedaży Produktu Objętego Akcją z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej takie jak: dowolny punkt sprzedaży operatora sieci komórkowej, sieci handlowej, oraz sprzedaż na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) tj.: sklep internetowy lub sprzedaż telefoniczna przez konsultanta wymienionych miejsc sprzedaży, oraz sklep internetowy (e-shop) Sony Mobile Polska (http://www.sonymobile.com/pl/). Do Kanałów Sprzedaży określonych w zdaniu pierwszym Organizator zalicza wyłącznie wymienione poniżej:
 
•         Euro RTV AGD
•         Media Markt
•         Saturn
•         Media Expert
•         Neonet
•         Sferis
•         4 CV 
•         Komputronik
•         Sony Centre
•         Sony Mobile sklep internetowy (e-shop)
•         Xkom
•         T-Mobile sklep internetowy
•         T-Mobile sprzedaż telefoniczna
•         Plus sklep internetowy
•         Play sklep internetowy
•         Morele.net
•         M-point
 
Prezent – jeden towar lub jedna usługa dostępna dla Adresata Akcji spośród listy Prezentów znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Prezent nie jest produktem firmy Sony. Szacunkowa rynkowa wartość prezntu wynosi ok. 100 zł (słownie: sto złotych). 
 
Realizator Prezentu - CGB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-601, przy ul. Racławickiej 5/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000284651
 
Czas trwania Akcji Promocyjnej – czas w jakim Adresat Akcji może podjąć działania, w wyniku których dokona zakupu produktu- telefonu Sony Xperia™ X w okresie objętym Akcją Promocyjną , tj. od dnia 6 maja 2016r. do 29 maja 2016r. do godziny 24:00;
 
Rejestracja – czas w jakim Adresat Akcji jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny, wpisać Numer Rezerwacyjny zamieszczony pod zdrapką na voucherze oraz dokonać wyboru Prezentu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie  - to jest do dnia 31 sierpnia 2016 roku do  godziny 24.00
 
Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
 
Reklamacja - mailowa informacja Adresata Akcji wyrażająca w szczególności zarzut dotyczący Akcji, jej zasad lub wykonania usługi objętej Akcją;
 
Regulamin – niniejszy regulamin  Przedsprzedaży - Akcji Promocyjnej– „Złap ten moment z Xperia X””  obowiązujący w Czasie trwania Akcji.
 
§2 (Ogólne warunki skorzystania z Akcji)

1. Z Akcji Promocyjnej mogą skorzystać Adresaci Akcji – Konsumenci oraz Przedsiębiorcy, którzy:
 
a) są pełnoletnimi osobami fizycznymi (dotyczy Konsumentów);
b) posiadają miejsce zamieszkania/miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
c) dokonali zakupu w okresie od dnia 6 maja 2016 r. do 29 maja 2016r. do godz. 24:00 Produktu Objętego Akcją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na rynku pierwotnym,  w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży;
d) zgłosili swój udział w Akcji Sprzedaży Premiowej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.wyjątkowyprezent.pl/sonyxperia
e) zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie: www.wyjatkowyprezent.pl/sonyxperia oraz z treścią Regulaminu Realizatora Prezentu dostępnego na stronie: https://www.wyjatkowyprezent.pl/regulamin/#top i zaakceptowali ich postanowienia.
 
 
2. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej przez Adresatów Akcji jest spełnienie wszystkich przesłanek określonych w §2 ust.1 lit. a, b, c, d, e  Regulaminu łącznie.
3. Produkt, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. „c” nie może pochodzić z kradzieży lub innego przestępstwa określonego w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
4. Akcja Promocyjna jest kierowana przez Organizatora do Konsumentów oraz Przedsiębiorców. 
 
§3 (Szczegóły Akcji)

1. W ramach Akcji Promocyjnej Adresat Akcji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie otrzyma Prezent. Fundatorem Prezentu jest Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja.
2. W celu otrzymania Prezentu przez Adresata Akcji niezbędne jest dokonanie  następujących czynności:
a) dokonanie zakupu w okresie od dnia 6 maja 2016r. – 29 maja 2016r. do godz. 24:00 Produktu Objętego Akcją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na rynku pierwotnym,  w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży;
b) poprawne wypełnienie przez Adresata Akcji formularza rejestracyjnego zamieszonego na stronie www.wyjątkowyprezent.pl/sonyxperia do  31 sierpnia 2016r. godziny 24:00 tj. podanie numeru rezerwacyjnego umieszczonego pod zdrapką na voucherze znajdującym się z pudełku smartfona  oraz adresu e-mail;
c) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Realizatora Prezentu;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Adresata Akcji zgodnie z Ustawą w celu objętym Akcją Promocyjną.
3. W celu dokonania prawidłowej Rejestracji należy podać numer rezerwacyjny, który znajduje się pod zdrapką na kartce /voucherze w pudełku zakupionego Produktu Objętego Akcją.
4. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Adresat Akcji otrzyma możliwość wyboru jednego Prezentu spośród wszystkich zamieszczonych na liście Prezentów oraz dokonania jego rezerwacji. Na liście Prezentów znajdują się 62 Prezenty do wyboru. Adresat Akcji może dokonać wyboru jednego Prezentu znajdującego się na liście.
5. W celu dokonania prawidłowej rezerwacji wybranego Prezentu, Adresat Akcji zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie wybrać jeden Prezent dostępny na liście prezentów oraz wskazać wybraną przez siebie datę realizacji.
6. Realizacja  wybranego i zarezerwowanego Prezentu odbywa się  na podstawie i zgodnie z Regulaminem CGB Sp. z o.o. obowiązującym od dnia 2016-04-01, znajdującym się pod linkiem: https://www.wyjatkowyprezent.pl/regulamin/#top
7. Dokonanie Rejestracji po terminie, podanie nieprawdziwych danych, przesłanie niewłaściwego numeru rejestracyjnego nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.
8. Wybrany przy rejestracji przez Adresata Akcji Prezent nie podlega wymianie na inny ani nie jest wypłacany jego ekwiwalent finansowy.
9. Adresaci Akcji Promocyjnej,  którzy odstąpili od umowy zakupu nowego Produktu Objętego Akcją w trybie umowy zawieranej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), nie podlegają warunkom niniejszej Akcji Promocyjnej oraz nie są uprawnieni do wykorzystania numeru rezerwacyjnego otrzymanego wraz Produktem Objętym Akcją. Przy odstąpieniu od umowy zakupu Produktu Objętego Akcją w trybie umowy zawieranej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Adresat Akcji zobowiązany jest dokonać zwrotu kompletnego otrzymanego zestawu wraz z voucherem/ z nienaruszoną zdrapką zawierającą numer rezerwacyjny uprawniający do skorzystania i wyboru Prezentu. 
10. Akcja Promocyjna  trwa od dnia 6 maja 2016r. do 29 maja 2016r. do godz. 24:00 z zastrzeżeniem przysługującego Adresatowi Akcji czasu Rejestracji określonego w § 3 ust. 2 lit. „b” Regulaminu. Po upływie czasu Rejestracji Adresat Akcji traci uprawnienie do realizacji i rezerwacji Prezentu.
 
§4 (Postępowanie reklamacyjne)
 
1. Reklamacje należy składać na adres mailowy Organizatora: kontakt@greenmark.pl, z tytułem maila „Reklamacja – przedsprzedaż Sony Xperia X”.
2. Reklamacje mogą być składane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej (decyduje data wpłynięcia maila).
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę zgłoszenia wpływu Reklamacji do Organizatora.
4. Adresat Akcji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie identycznej w stosunku do formy, w jakiej Adresat Akcji złożył Reklamację.
5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, Reklamacja nie może być rozpatrzona w ww. terminie – Organizator powiadomi Adresata Akcji o tym fakcie przed upływem ww. terminu, wskazując przyczynę oraz przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji.
 
§5 (Dane osobowe)
 
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Adresatów Akcji jest Spółka tj. Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów Akcji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych w celu rezerwacji i realizacji Prezentu jest CGB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-601, przy ul. Racławickiej 5/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000284651
3. Zgłaszając swój udział w Akcji Promocyjnej tj. uzupełniając formularz rejestracyjny na stronie www.wyjątkowyprezent.pl/sonyxperia Adresat Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych objętych zgłoszeniem zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych w celach organizacji Akcji Promocyjnej.
4. Dane osobowe Adresatów Akcji będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą do celów marketingowych i promocyjnych, o ile Adresat Akcji wyraził odpowiednią zgodę.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do otrzymania Prezentu w ramach Akcji Promocyjnej lub złożenia ewentualnej Reklamacji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
6. Dane osobowe Adresatów Akcji zostaną udostępnione przez administratora danych Organizatorowi w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§6 (Postanowienia końcowe)

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wyjątkowyprezent.pl/sonyxperia przez cały czas trwania Akcji Promocyjnej.
2. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie przez Organizatora.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta.
4. Organizatorowi w szczególnych przypadkach przysługuje prawo modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu
5. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej oraz wypełniając formularz rejestracyjny Adresat Akcji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, wyraża zgodę na jego warunki oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
6. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). W przypadku pozostałych Uczestników wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
7. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają charakter marketingowy i nie stanowią części Regulaminu ani oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
 
Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.