Menu

Regulamin promocji "Black In The Dark - Black Friday 2018"


I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej jest Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-646) przy ul. Edwarda Jelinka 27, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284651, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 50.000,00 zł, NIP: 5213450273 zwana dalej , "Organizatorem ".
1.2. Promocja organizowana jest w dniu: 23.11.2018 r.
1.3. Promocja ma charakter ogólnopolski.
1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji polegającej na udzieleniu rabatu w wysokości 10% na wszystkie warianty poszczególnych prezentów: Kolacja w Ciemności, Degustacja Wina w Ciemności oraz Degstacja Piwa w Ciemności, dostępnych na stronie https://www.wyjatkowyprezent.pl/prezenty-kulinarne-i-degustacje/kolacja-w-ciemnosci-dine-in-the-dark.

1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Portal Wyjątkowy Prezent – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością lub wykorzystywane przez Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o. i dostępne pod adresem www.wyjatkowyprezent.pl lub pod innym adresem będącym własnością lub wykorzystywanym przez Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o.;

Portal Dine in the Dark – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością lub wykorzystywane przez Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o. i dostępne pod adresem www.dineinthedark.pl lub pod innym adresem będącym własnością lub wykorzystywanym przez Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o.;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Promocja – promocja sprzedaży na Black Friday w niniejszym Regulaminie;
Uczestnicy promocji – osoby, które zakupiły prezenty objęte promocją w sklepach stacjonarnych i online;

II. Termin i miejsce promocji

2.1. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym w dniu 23.11.2018 od godz. 00.00 do
23.11.2018r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina złożenia zamówienia), a w Sklepach stacjonarnych w dniu 23.11.2018 r. w czasie ich otwarcia od godz. 9.00 do godz. 22.00 (decyduje data i godzina zakupienia prezentu).

III. Przedmiot i zasady promocji

1. Uczestnikiem Promocji jest osoba robiąca zakupy w dniu 23.11.2018r. , jeśli spełni
w czasie trwania Promocji, łącznie, następujące warunki (dalej: Uczestnik):
1) kupi prezenty objęte rabatem w okresie Promocji;

2) użyje kodu rabatowego przy zakupach online.

2. Prezenty objętę rabatem:

Kolacja w Ciemności, Kolacja w Ciemności VIP, Kolacja w Ciemności dla Dwojga, Kolacja w Ciemności VIP dla Dwojga, Kolacja w Ciemności dla Dwohga z Muzyką na Żywo, Degustacja Wina w Ciemności, Degustacja Wina w Ciemności dla Dwojga, Degustacja Piwa w Ciemności, Degustacja Piwa w Ciemności dla Dwojga;

3. Prezenty nie objęte rabatem: Kolacja w Ciemności Integracja dla Pracowników (20), Kolacja w Ciemności Integracja dla Pracowników (10 osób).

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji Uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną lub na piśmie.
4.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje w formie elektronicznej należy przesłać na adres: marketing@wyjatkowyprezent.pl. Tytuł e-maila: "Black Friday - reklamacja" . Reklamacja pisemna powinna być zgłaszane na adres: Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o., ul. Edwarda Jelinka 27; 01-646 Warszawa z dopiskiem: "Black Friday - reklamacja”
4.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
4.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji pisemnej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub na adres e-mail podany w reklamacji złożonej drogą elektroniczną.

V. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.
5.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia sprzedaży promocyjnej, przetwarza dane osobowe Uczestnika podane przez niego w wiadomości e-mail zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
5.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

VI. Postanowienia Końcowe

6. 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www Wyjątkowego Prezentu, w siedzibie Organizatora oraz na naszym Facebooku.

a) W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za Promocję prowadzoną przez Wyjątkowy Prezent.

b) Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, przeprowadzana przez serwis
Facebook, ani z nim związana.

6.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu Wyjątkowy Prezent pod adresem: www.wyjatkowyprezent.pl/regulamin-promocji-blackfriday
6.3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
6.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.