Regulamin konkursu „Pozytywnie z Garnier”
(dalej „Regulamin”)


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Pozytywnie z Garnier” (dalej „Konkurs”) jest Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-695), Al. Słowiańska 10B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000320050, NIP: 525-24-44-319, REGON: 141686293 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs ani żaden ze składników aplikacji Konkursu nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.pozytywniezgarnier.pl (dalej „Strona Konkursowa”).
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000063684, NIP: 5240303375, REGON: 011566010 (dalej „Fundator”).
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
6. Konkurs zaczyna się 1 lipca 2016 roku* i trwa do 30 sierpnia 2016 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”). Konkurs podzielony jest na 8 edycji zgodnie z §4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
§ 2 Podstawowe definicje
1. Konkurs – udostępniona przez Organizatora poprzez stronę www.pozytywniezgarnier.pl możliwość ubiegania się o nagrody przez Uczestników spełniających ustalone w niniejszym Regulaminie warunki.
2. Uczestnik – wyłącznie osoba fizyczna spełniająca warunki określone w § 3 Regulaminu.
3. Zgłoszenie Konkursowe – zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie składające się z Tekstu i przesłanie go przez użytkownika poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursowej. Zgłoszenie Konkursowe musi spełnić wymogi określone w § 3 oraz w § 4 Regulaminu.
4. Komisja – wskazane przez Organizatora osoby odpowiedzialne za wytypowanie spośród Uczestników Konkursu zwycięzców Konkursu w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie.
Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej u Organizatora oraz Fundatora i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacenia.
2. Uczestnik w dniu nabycia Urządzenia Promocyjnego uprawniającego do udziału w Konkursie musi mieć ukończone 18 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
a) nabyć w Czasie Trwania Konkursu, 2 dowolne produkty Garnier w dowolnym punkcie sprzedaży znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zachować oryginał dokumentu potwierdzającego zakup (jeden paragon),
b) odwiedzić Stronę Konkursową,
c) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,
d) przesłać w czasie trwania danej edycji Konkursu wypełniony zgodnie z Regulaminem dostępny na Stronie Konkursowej formularz zgłoszeniowy, podając dane osobowe (tj. imię, e-mail), oraz wpisać stworzony przez siebie Tekst, będący odpowiedzią na Zadanie konkursowe wskazane w §4 pkt. 1 Regulaminu, do odpowiedniego pola wyświetlonego na Stronie Konkursowej, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności formularza.
4. O momencie wpłynięcia Zgłoszenia Konkursowego decyduje data jego zarejestrowania przez system informatyczny.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
6. Uczestnictwo w konkursie jest realizowane za pomocą aplikacji konkursowej, znajdującej się na Stronie Konkursowej, w związku z tym możliwość uczestnictwa może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje Uczestnik Konkursu. Minimalne wymagania sprzętowe i techniczne to: obsługa javascript, system operacyjny Windows 7+ (przeglądarki: IE 10+; Google Chrome 49+; Firefox 45+) lub Mac OS X (przeglądarki: Google Chrome 49+; Firefox 45+, Safari 9) dla komputerów stacjonarnych i laptopów oraz system operacyjny Android 4.1+ (przeglądarka: Chrome) lub iOS 8+ (przeglądarki: Chrome, Safari) dla urządzeń mobilnych z włączonymi ciasteczkami (tj. obsługę plików typu „cookie"), dostęp do internetu.
§ 4 Zasady rozgrywania Konkursu
1. Zadaniem konkursowym (dalej ,,Zadanie Konkursowe”) jest stworzenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, którego treść (o którym mowa w §4 pkt. 3 Regulaminu) zależna jest od edycji konkursu, w której Uczestnik zdecyduje się wziąć udział („Tekst”). Dalsze wymagania dotyczące Tekstu określają następne punkty Regulaminu.
2. Tekst może składać się maksymalnie z 140 (sto czterdzieści) znaków.
3. Konkurs jest podzielony na 8 edycji:
a) I edycja Konkursu – pytanie konkursowe „Czym jest dla Ciebie pozytywne nastawienie?” : od dnia 6 lipca 2016 r. do dnia 12 lipca 2016 r.
b) II edycja Konkursu – pytanie konkursowe „Jakie codzienne rytuały sprawiają ze czujesz się pozytywnie nastawiona do życia?” : od dnia 13 lipca 2016 r. do dnia 19 lipca 2016 r.
c) III edycja Konkursu – pytanie konkursowe „Jak kosmetyki Garnier pomagają Ci zadbać o pozytywne nastawienie?” : od dnia 20 lipca 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r.
d) IV edycja Konkursu – pytanie konkursowe „Jaka sentencja odzwierciedla Twoje pozytywne nastawienie?” : od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r.
e) V edycja Konkursu – pytanie konkursowe „Jak pozytywne nastawienie pomaga Ci na co dzień?”: od dnia 3 sierpnia 2016 r. do dnia 9 sierpnia 2016 r.
f) VI edycja Konkursu – pytanie konkursowe „Jak dbasz o swoje pozytywne nastawienie?”: od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r.
g) VII edycja Konkursu – pytanie konkursowe „Jakie cechy Twojego charakteru pomagają Ci być pozytywnie nastawioną?”: od dnia 17 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r.
h) VIII edycja Konkursu – pytanie konkursowe „Jak nagradzasz się za swoje pozytywne nastawienie do życia?”: od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2016 r.

4. Na zasadach określonych w § 5 pkt. 2 i 3 poniżej, Komisja wyłoni 80 zwycięskich Zgłoszenia Konkursowe spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych danej edycji, które spełniają wymagania Regulaminu. Obrady Komisji odbędą się w następujących terminach:
a) 25 lipca 2016 roku – wybór zwycięzców I edycji
b) 1 sierpnia 2016 roku – wybór zwycięzców II edycji
c) 8 sierpnia 2016 roku – wybór zwycięzców III edycji
d) 15 sierpnia 2016 roku – wybór zwycięzców IV edycji
e) 22 sierpnia 2016 roku – wybór zwycięzców V edycji
f) 29 sierpnia 2016 roku – wybór zwycięzców VI edycji
g) 5 września 2016 roku – wybór zwycięzców VII edycji
h) 12 września 2016 roku – wybór zwycięzców VIII edycji

5. Lista Zwycięzców danej edycji (zawierająca imię oraz miejscowość zamieszkania danego Zwycięzcy) zostanie opublikowana w ciągu 14 dni roboczych od dnia obrad Komisji Konkursowej (o którym mowa w § 4 pkt. 4 powyżej) i będzie bezpośrednio dostępna na Stronie Konkursu.

6. Materiały przekazane Organizatorowi przez Uczestnika (tekst) nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo. Ponadto Zgłoszenie Konkursowe nie może przedstawiać oznaczeń i nazw przedsiębiorców innych aniżeli Fundatora, nie może ono również przedstawiać wyrobów tytoniowych ani napojów alkoholowych.
7. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego, które zamieszcza na Stronie Konkursowej. Przesłany przez Uczestnika Tekst może zostać opublikowane przez Organizatora na Stronie Konkursowej wraz z imieniem Uczestnika i miastem, co Uczestnik akceptuje.
8. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika będzie niezgodne z zasadami określonymi powyżej lub gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniami do Organizatora dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw, w tym praw autorskich, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie Konkursowe ze Strony Konkursowej.
9. Organizator, dokona weryfikacji otrzymanych Zgłoszeń Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem w terminie 5 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe jest niezgodne z Regulaminem Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Akcji w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym w terminie 5 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. W celu weryfikacji Zgłoszenia Konkursowego Organizator ma prawo zażądać okazania mu oryginału dokumentu potwierdzającego zakup produktów Garnier. Ponadto na prośbę Organizatora Uczestnik Akcji przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w Konkursie określonych w Regulaminie.
10. Organizator ma prawo w każdym czasie wykluczyć z Konkursu Uczestnika, którego Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu, w szczególności narusza prawa lub dobra osób trzecich lub jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.
§ 5 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie, w każdej z ośmiu edycji Konkursu, są:
a) 80 nagród w postaci voucherów do wykorzystania w wyjątkowyprezent.pl, o wartości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych),

b) Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w pkt. 1). Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora Konkursu.

2. Nagrody przyznane zostaną w każdej edycji konkursu 80 Uczestnikom, dalej zwanym „Zwycięzcami”, którzy w ocenie Komisji Konkursowej w sposób najbardziej kreatywny, pomysłowy i oryginalny (kryteria oceny) wykonali Zadanie Konkursowe w danej edycji.
3. Komisja Konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli zleceniodawcy oraz jednego przedstawiciela Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. Komisja działa w imieniu Organizatora.
4. Niezależnie od publikacji wyników na Stronie Konkursowej w sposób opisany w § 4 pkt. 7, Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu im nagrody drogą mailową na adres podany w Zgłoszeniu Konkursowym. Wiadomość mailowa będzie zawierać dedykowany numer vouchera, na podstawie którego będzie można zrealizować nagrodę klikając na link zawarty w wiadomości i przechodząc do witryny wyjątkowyprezent.pl/pozytywniezgarnier.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika nieprawidłowego adresu email.

§ 6 Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: joannabrodzik@pozytywniezgarnier.pl w terminie do dnia 13.09.2016 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji) jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres reklamującego lub adres e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ….. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000063684, NIP: 5240303375, REGON: 011566010.
2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku
ze zgłoszeniem udziału w Konkursie są przetwarzane przez Fundatora w celu realizacji Konkursu (w tym w celu rozpatrywania reklamacji Uczestników). i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. z późn. zm.), Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie.
3. W przypadku wyrażenia odrębnych i dobrowolnych zgód przez Uczestnika dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych Fundatora oraz w celu wysyłki newsletter zawierającego informacje handlowe administratora danych.

§ 8 Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń Konkursowych
1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tekstu zgłoszonej odpowiedzi (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, , z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności do:
a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
c) publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
d) wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
e) promocji i reklamy, merchandisingu,
f) wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji (dalej „Opracowania”) dla celów opisanych w pkt. a) – e) powyżej,
g) udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
2. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do utworów zależnych do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
3. Organizator oraz Fundator nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszenia Konkursowego na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.
4. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi i Fundatorowi prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszenia Konkursowego i jej opracowań. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego.
5. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia Konkursowego oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora. Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Zgłoszenia Konkursowego z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Zgłoszenia Konkursowego, usunięcie fragmentów Zgłoszenia Konkursowego lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Zgłoszenia Konkursowego obok lub w sąsiedztwie innych Zgłoszeń Konkursowych.
7. Zamieszczenie Tekstu przez Uczestnika oznacza, że wyraża on zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz rozpowszechnianie tego Tekstu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. a-e powyżej, w celach promocji i reklamy Fundatora i jego marki, oraz jego marek partnerskich.
§9 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora pod adresami wskazanymi na wstępnie Regulaminu. Regulamin jest również dostępny na Stronie Konkursowej (www.pozytywniezgarnier.pl) z możliwością pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
3. Organizator Konkursu zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
4. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Agencji wskazany na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: joannabrodzik@pozytywniezgarnier.pl z dopiskiem: „Konkurs. Pozytywnie z Garnier”.

*Informujemy, iż Regulamin Konkursu „Pozytywnie z Garnier” został zmieniony dnia 7 lipca 2016 r. w § 1 ust. 6 w zakresie Czasu Trwania Konkursu. W efekcie celem wzięcia udziału w Konkursie, możliwe jest przedstawienie dowodu zakupu produktów Garnier od 1 lipca do 30 sierpnia 2016.