Regulamin konkursu - Fotka z Harleyem w Wola Park 26.06.2018r.

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest :
CGB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000284651, NIP: 521-345-02-73, REGON 141059691 (dalej „Organizator”).
Fundatorem nagrody jest właściciel marki Wyjątkowy Prezent, CGB Sp. z o.o.
Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Fotka z Harleyem” oraz jego przebieg w Internecie, w tym postępowanie reklamacyjne (dalej „Regulamin”).
Organizator powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, rozstrzygnięcie Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00, a kończy się dnia 26 lipca 2018 r. o godzinie 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.07.2018 r. do godziny 23:59.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które:
a) Mają ukończone 18 lat; b) Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; c) Zaakceptowały postanowienia Regulaminu; d) Wykonały zadanie konkursowe, polegające na zrobieniu zdjęcia z motocyklem Harley-Davidson w CH Wola Park, opublikowaniu go na swoim profilu na Faceeboku bądź Instagramie wraz z oznaczeniem Wyjątkowy Prezent, hasztagiem #tyleprzezyc i oznaczeniem lokalizacji w Wola Park. Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej w niniejszym Regulaminie „Interakcją”.
§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

Interakcja polega na zrobieniu ciekawego zdjęcia z motocyklem Harley-Davidson, umieszczenie go na Facebooku bądź Instagramie, oznaczenie profilu wyjatkowyprezent, otagowanie hasztagiem #tyleprzezyc oraz oznaczenie lokalizacji Wola Park.
Komisja Konkursowa wyłoni 1 osobę z najciekawszym zdjęciem i przyzna nagrodę.

§ 4. Nagrody

W Konkursie przewidziano nagrodę w postaci vouchera na Jazda Motocyklem Harley-Davidson (60 minut) lub Przejażdżka Motocyklem Harley-Davidson.
Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej nagrody.W przypadku rezygnacji przez Zwycięzców z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innym Uczestnikom Konkursu.
W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

4.1 Zwycięzca zostanie ogłoszony na Facebook'u bądź Instagramie Wyjątkowego Prezentu.

4.2 Konkursowe zdjęcje zwycięzcy może zostać użyte przez Wyjątkowy Prezent.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data wysłania reklamacji) na adres: CGB Sp. z o.o. ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa lub e-mailem: malgorzata@wyjatkowyprezent.pl z dopiskiem „Wyjatkowy Prezent - konkurs Wola Park. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 6 Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Interakcji Uczestnika nie przestrzegającego Regulaminu, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie w serwisie Facebook tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
a) Prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrym obczajmi, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;b) Prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego wizerunek.

§7 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest dostępny w sklepie Wyjątkowego Prezentu, w siedzibie Organizatora oraz na naszym Facebooku.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest CGB Sp. z o.o. ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
a) W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Wyjątkowy Prezent.

b) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Fanpage’u Wyjątkowego Prezentu oraz w sklepie Wyjątkowego Prezentu w CH Wola Park.
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.