Menu

Wstajesz rano, aby przeżyć przygodę? Jesteś zawsze na miejscu, kiedy coś się dzieje? Każda chwila jest dla Ciebie wyjątkowa i warta uwiecznienia?


Chwyć EOS M i daj się ponieść przygodzie każdego dnia. Do zdobycia vouchery do wykorzystania na platformie www.wyjatkowyprezent.pl !

Jak odebrać voucher Wyjątkowy Prezent za 200 pln lub 400 pln?

1. Kup jeden z trzech promocyjnych aparatów bezlusterkowych CANON: EOS M3, EOS M5 lub EOS M6

2. Zarejestruj zakup na stronie promocji www.canon.pl/eosmpromo

3. Wybierz wyjątkowe przeżycie dla siebie i daj się ponieść przygodzie!

Za zakup aparatu CANON EOS M3 odbierz voucher o wartości 200 pln
Za zakup aparatu CANON EOS M5 lub EOS M6 odbierz voucher o wartości 400 pln

 

Regulamin sprzedaży premiowej połączonej z konkursem pod wspólną nazwą

„Bądź gotowy na przygodę z EOS M”


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa (dalej: „Sprzedaż Premiowa”) połączona z konkursem (dalej: „Konkurs”) pod wspólną nazwą „Bądź gotowy na przygodę z EOS M” (dalej łącznie: „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542 (dalej: „Organizator”). Promocja przeprowadzona jest przez Organizatora na zlecenie Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa (dalej: „Canon Polska”).

3. Celem promocji jest promowanie wybranych produktów Canon Polska.
4. Do udziału w Sprzedaży Premiowej uprawnia nabycie produktu promocyjnego, o którym mowa w §2, w okresie od 24 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r. (dalej: „Okres Sprzedaży Premiowej”). Zgłoszenia zakupionego produktu promocyjnego można dokonać od 24 maja 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r.
5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Uczestnikiem Promocji może być podmiot wskazany w §2.
7. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w §4.
8. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.
9. Uczestnik Promocji może zgłosić wyłącznie swój udział w Promocji.

§ 2. Uczestnictwo w Promocji


1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”/„Uczestnicy”) może być:
a) każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Sprzedaży Premiowej nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
b) przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną).
2. Uczestnik Promocji musi posiadać miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami oraz członkami organów Organizatora oraz Canon Polska, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodzin uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Warunkiem udziału w Sprzedaży Premiowej jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:
a) nabycie w Okresie Sprzedaży Premiowej produktu, o którym mowa w §3 ust. 1 poniżej;
b) zachowanie oryginalnego dowodu zakupu produktu, o którym mowa w §3 poniżej, nabytego w Okresie Sprzedaży Premiowej, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury (dalej: „Dowód Zakupu”);
c) wycięcie oryginalnego kodu kreskowego EAN oraz numeru seryjnego produktu, o którym mowa §3 poniżej, pochodzącego z opakowania zakupionego produktu, o którym mowa w §3 poniżej;
d) dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Sprzedaży Premiowej, zgodnie z postanowieniami §4.

§ 3. Produkty Promocyjne


1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Canon (dalej: „Produkt Promocyjny”/„Produkty Promocyjne”/„Produkt Premiowany”) wskazane poniżej:
a) EOS M3;
b) EOS M5;
c) EOS M6.
2. Promocją objęte są produkty zakupione jedynie w następujących sieciach sprzedaży (w tym sprzedaży internetowej):
I. Canon Pro Imaging Partners:
Aster / Fotostrada www.fotostrada.pl;
BEIKS www.beiks.pl;
Cyfrowe.pl www.cyfrowe.pl;
Fotoforma www.fotoforma.pl;
Foto-Plus www.fotoplus.pl;
Optima www.fotomarzenie.pl;
Proclub www.proclub.pl;
PW Digital www.digital24.pl;
II. Pozostałe sieci handlowe
AB FOTO www.abfoto.pl;
E-oko www.e-oko.pl;
Euro RTV AGD www.euro.com.pl;
Fotoaparaciki www.fotoaparaciki.pl;
Fotojoker www.fotojoker.pl;
Fotozakupy www.fotozakupy.pl;
JB Multimedia www.jbmultimedia.pl;
KDM-Foto www.kdm-foto.com;
Komputronik www.komputronik.pl;
Media Markt www.mediamarkt.pl;
Mediaexpert www.mediaexpert.pl;
Morele.net www.morele.net;
Saturn www.saturn.pl;
X-kom www.x-kom.pl.
3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, posiadające na opakowaniu kod EAN oraz numer seryjny Produktu Promocyjnego, nabyte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w punktach sprzedaży detalicznej wskazanych w ust. 2 powyżej, w tym nabyte w ramach sprzedaży na odległość, prowadzonej przez przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w sklepach internetowych). Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie Produktu Premiowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Promocją nie są objęte Produkty Promocyjne pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
4. Promocja obejmuje produkty marki Canon, które zostały wprowadzone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez Canon Polska lub autoryzowanych dystrybutorów Canon Polska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nie są objęte Promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów (białe pudełka) oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań.

§ 4. Zasady Sprzedaży Premiowej


1. W celu wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy, udostępniony on-line w serwisie internetowym Promocji, pod adresem www.canon.pl/eosmpromo (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”).
2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, wymaga:
a) określenia, czy zgłaszający udział w Sprzedaży Premiowej jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą, poprzez wskazanie danych identyfikacyjnych, w tym umożliwiających przekazanie nagrody (w tym imienia i nazwiska albo firmy przedsiębiorcy i numeru identyfikacji podatkowej, a także danych adresowych, numeru telefonu oraz adresu e-mail);
b) wskazania podmiotu, u którego nabyto Produkt Promocyjny;
c) wskazania daty zakupu oraz dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii Dowodu Zakupu w formacie i wielkości pliku wskazanego w Formularzu Zgłoszenia;
d) wskazania jakiego Produktu Promocyjnego dotyczy zgłoszenie wraz z podaniem numeru seryjnego Produktu Promocyjnego;
e) dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii (w kolorze) oryginalnego kodu kreskowego EAN oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego wyciętego z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego, w formacie i wielkości pliku wskazanego w Formularzu Zgłoszenia (na przesłanym skanie kodu kreskowego powinno być widoczne, że kod został wycięty z opakowania, a opakowanie zostało uszkodzone. Nie jest wystarczające do przyjęcia zgłoszenia przesłanie skanu samych etykiet z kodami odklejonych z pudełka).
f) Złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie i jego akceptacji oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Sprzedaży Premiowej (dalej „Zgłoszenie”).
3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może zgłosić nabycie kilku Produktów Promocyjnych z jednego Dowodu Zakupu.
4. Nie jest możliwe wskazanie w jednym Formularzu Zgłoszeniowym Produktu Promocyjnego, którego nabycie udokumentowane jest na więcej niż jednym Dowodzie Zakupu.
5. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 24 maja do 15 sierpnia2017 r. do godziny 23:59:59.
6. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora jest złożeniem oświadczenia o chęci otrzymania produktu wskazanego w ust. 11 poniżej zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia jest komunikat Organizatora wyświetlany na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej po oddaniu Zgłoszenia z informacją o jego przyjęciu. Powyższe wraz z informacją o terminie weryfikacji zostaje również wysyłane przez Organizatora w wiadomości e-mail na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Zgłoszenie przyjęte jest z chwilą jego wpływu na serwer informatyczny.
7. Weryfikacja prawidłowości Zgłoszeń uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej dokonywana jest przez Organizatora w terminie 15 dni roboczych od daty dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika, w oparciu o dane podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.
8. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki nieczytelne, niewyraźnie, w formacie uniemożliwiającym ich odczytanie, w zbyt małej rozdzielczości, Zgłoszenia w stosunku do których Organizator podjął uzasadnione podejrzenie,
że dokonywane są w sposób naruszający postanowienia Regulaminu (w szczególności przy użyciu narzędzi programistycznych, bądź w sposób mający ominąć ograniczenia określone w Regulaminie) traktowane są jako Zgłoszenia nieprawidłowe. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzania dodatkowej procedury weryfikacyjnej mającej na celu ustalenie prawidłowości dokonywanego/ych Zgłoszenia/ń do Promocji przez Uczestnika.
9. Organizator w określonym w ust. 7 powyżej terminie wysyła w wiadomości e-mail informację o tym, czy Zgłoszenie zostało zweryfikowane pozytywnie, negatywnie czy jest wątpliwe.
10. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszeń budzących wątpliwości Organizatora, będą proszeni o ich uzupełnienie, które między innymi może polegać na podaniu brakujących danych, ponownym przesłaniu zdjęcia Dowodu zakupu lub kodu. Organizator na dokonanie tej czynności przewidział dla Uczestnika termin 7 dni roboczych od dostarczenia wiadomości o nieprawidłowości.
11. Sprzedaż Premiowa polega na zaoferowaniu Uczestnikowi nagrody gwarantowanej w postaci:

W przypadku zakupu aparatu Canon EOS M3 Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w serwisie Wyjątkowy Prezent
W przypadku zakupu aparatu Canon EOS M5 Voucher o wartości 400 zł do wykorzystania w serwisie Wyjątkowy Prezent
W przypadku zakupu aparatu Canon EOS M6 Voucher o wartości 400 zł do wykorzystania w serwisie Wyjątkowy Prezent

12. Produkt opisany w ust.11 powyżej Organizator dostarcza najpóźniej w terminie 14 dni od przekazania informacji o pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przesyłki). Zasady realizacji nagród znajdują się na https://www.wyjatkowyprezent.pl/
13. Promocja nie obowiązuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego.

§5. Zasady Konkursu


1. Okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu trwa od 24 maja 2017 r. do 7 września 2017 r. (dalej: „Okres Konkursu”).
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:
a) nabycie Produktu Promocyjnego w Okresie Sprzedaży Premiowej;
b) wzięcie udziału w Sprzedaży Premiowej;
c) zachowanie oryginalnego Dowodu Zakupu;
d) dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, Uczestnik, który wziął udział w Sprzedaży Premiowej jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do wzięcia udziału w Konkursie. Wypełnienie formularza, o którym mowa ust.4 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie.
4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien :
a) wziąć udział w Sprzedaży Premiowej;
b) wejść na stronę internetową o adresie www.irista.com oraz dokonać logowania bądź utworzenia konta oraz zaimportować zdjęcie/ zdjęcia, a następnie dokonać jego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z poniższymi zapisami. Logowanie może nastąpić przez Uczestnika za pomocą posiadanego przez niego konta na portalu społecznościowym facebook.com lub konta Google+.
c) kliknąć w otrzymany link i wypełnić udostępniony formularz zgodnie z ust. 10 poniżej;
5. Zdjęcie zgłoszone do Konkursu musi spełniać następujące wymagania:
a) Być wykonane przez osobę zgłaszającą się do Konkursu;
b) Być wykonane dowolnym aparatem fotograficznym;
c) Tematem przewodnim zdjęcia musi być „Moja letnia przygoda”;
d) Nie może być efektem stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
6. W celu założenia konta na stronie www.irista.com, Uczestnik powinien kolejno:
a. Wejść na stronę www.irista.com;
b. Kliknąć przycisk „Utwórz konto Canon ID”;
c. Podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail;
d. Utworzyć indywidualne hasło do konta;
e. Wybrać preferowany język oraz lokalizację;
f. Kliknąć przycisk „Utwórz konto”.
7. Po dokonaniu czynności opisanych w ust. 6 powyżej, na stronie wyświetlana jest informacja o przesłaniu wiadomości e-mail w celu zweryfikowania konta. W następnej kolejności na adres e-mail przesyłana jest informacja o konieczności ukończenia konfiguracji konta. Dokonanie jej, umożliwia logowanie się do konta Canon ID.
8. Posiadacz konta Canon ID ma możliwość importowania zdjęć z facebook.com, Google+ oraz Flickr oraz wygenerowania do nich linku, którym następnie posługuje się w Konkursie, z tym że każdorazowo musi być zalogowany na swoim profilu.
9. Posiadacz konta, na stronie o której mowa w ust. 2 może tworzyć na niej własną galerię zdjęć.
10. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu polega na wypełnieniu formularzu konkursowego i wysłaniu go przez dedykowany przycisk. W formularzu należy podać następujące dane:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Adres e-mail;
d. Numer telefonu;
e. Firmę przedsiębiorcy w przypadku jeśli w Sprzedaży Premiowej brał udział podmiot, o którym mowa w §2 ust.1 pkt b).
11. Do formularza, o którym mowa w powyższych ustępach, Uczestnik załącza również link do zdjęcia, wygenerowany na koncie www.irista.com oraz składa oświadczenie o akceptacji regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby Konkursu.
12. Uczestnik do Konkursu może zgłosić trzy zdjęcia. Każde ze zdjęć powinno być zgłaszane zgodnie z opisaną powyżej procedurą. Z zastrzeżeniem, iż jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
13. Dane podane w formularzu muszą być tożsame z danymi podanymi w Sprzedaży Premiowej (§4 ust. 2), z tym zastrzeżeniem, że ze Zgłoszenia podmiotu, o którym mowa w §2 ust.1 pkt b) może wziąć udział również osoba fizyczna (pod warunkiem podania prawidłowych danych).
14. Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie dokonywana jest przez Organizatora w oparciu o porównanie danych podanych przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Zgłoszeniowym do Sprzedaży Premiowej z danymi zawartymi w formularzu o przystąpieniu do Konkursu.
15. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne bądź dokonane z naruszeniem zapisów Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie, a także nie uprawniają do otrzymania nagrody. W tym celu, Organizator posiada prawo do weryfikacji zgłoszeń do Konkursu.
16. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa.
17. Wyłonienie zwycięzców w zakresie Nagrody Głównej i Nagród I, II Stopnia w Konkursie dokonuje specjalnie powołana do tego przez Organizatora Komisja Konkursowa po zakończeniu Okresu Konkursu i weryfikacji prawidłowości zgłoszeń. Komisja Konkursowa nie później niż do 29 września 2017 r. wybiera najlepsze zdjęcia, jako zwycięskie w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności, kreatywności oraz atrakcyjności nadesłanych fotografii.
18. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
19. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że utwór jest jego autorstwa oraz że w związku z wykonaniem utworu nie są naruszone w żaden sposób prawa osób trzecich.
20. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do Konkursu potwierdza, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie ich wizerunku.
21. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik uprawnia Canon Polska i Organizatora do publikacji (w tym pierwszej publikacji) przesłanego zdjęcia w sieci Internet.
22. Jeśli w związku z prawami autorskimi do przesłanych zdjęć w stosunku do Organizatora i/lub Canon Polska wystąpią z roszczeniami osoby trzecie, to Uczestnik zobowiązuje się przejąć na siebie roszczenia tych osób.
23. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszych zgłoszeń (zdjęć) podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
24. W Konkursie wyłaniane są 3 (słownie: trzy) zwycięskie zdjęcia.
25. Organizator przewidział łącznie 3 (słownie: trzy) nagrody w Konkursie, którymi są:
a. Nagroda Główna przyznawana Uczestnikowi za I miejsce w Konkursie, w postaci vouchera na zakup produktów Canon o wartości 2 500 zł (słowienie: dwa tysiące pięćset złotych). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Konkursie.
b. Nagroda I stopnia w postaci vouchera na zakup produktów Canon o wartości 1 500 zł (słowienie: tysiąc pięćset złotych). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę I stopnia w Konkursie.
c. Nagroda II stopnia w postaci vouchera na zakup produktów Canon o wartości 1 000 zł (słowienie: tysiąc złotych). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę II stopnia w Konkursie.
26. Nagrody w Konkursie mogą otrzymać wyłącznie Uczestnicy Sprzedaży Premiowej, którzy przejdą pozytywnie weryfikację Zgłoszenia w Sprzedaży Premiowej
27. Do każdej nagrody przyznawana jest kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody. Jeśli Organizator zobowiązany jest do poboru podatku od nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody pobiera ją od wartości dodatkowo przyznanej kwoty pieniężnej, na co zwycięzca wyraża zgodę.
28. Zwycięzcy Konkursu najpóźniej do 4 października 2017 r. informowani są o wygranej w formie telefonicznej bądź w wiadomości e-mail zgodnie z danymi jakie zostały wskazane w formularzu.
29. Nagrody w Konkursie, wysyłane są zwycięzcom na adres e-mail podany w formularzu w ciągu 7 dni roboczych od przekazania informacji o wygranej wraz z informacją o zasadach realizacji, w tym terminie ważności nagrody.

§ 6. Reklamacje


1. Reklamacje związane z Promocją można zgłaszać na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, odpowiednio z dopiskiem „Bądź gotowy na przygodę z EOS M – reklamacja sprzedaż premiowa” bądź „Bądź gotowy na przygodę z EOS M – reklamacja konkurs”.
2. Reklamacje związane ze Sprzedażą Premiową można zgłaszać w terminie do 14 października 2017 r. przez co rozumie się ostateczną datę wpływu do Organizatora.
3. Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać w terminie do 28 października 2017 r. przez co rozumie się ostateczną datę wpływu do Organizatora.
4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail podany w zgłoszeniu, jak również opis przyczyny reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. Dla celów dowodowych Organizator zaleca wysyłkę pisma reklamacyjnego listem poleconym, aczkolwiek forma jej dostarczenia nie ma wpływu
na jej rozpatrzenie.
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
6. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika listem pocztowym.
7. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 7. Postanowienia końcowe


1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), podanych w związku z udziałem w Promocji, jest Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607. Administrator powierza przetwarzanie danych Organizatorowi.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora w celu jej realizacji.
3. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych bądź danych innego bądź nieistniejącego podmiotu Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody do czasu wyjaśnienia okoliczność poprawności dokonania zgłoszenia.
6. Canon Polska nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub zgłoszeniem do Konkursu utworów niebędących jego autorstwem, a także za naruszenie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w związku z wykonaniem przez Uczestnika zgłoszonego utworu.
7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
8. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w siedzibie Canon Polska oraz dostępny jest do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem www.canon.pl/eosmpromo.
9. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa nabyte przez Uczestników Promocji. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie wiadomością e-mail przesłaną na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Zmieniony regulamin wiąże Uczestników, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Uczestnik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia (postanowienie to stosuje się do osób fizycznych będących konsumentami).
10. Podmiot uczestniczący w Promocji jako przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia uzyskanej nagrody zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa.

 

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.